Politik A-Ö

 • U

  • Ungdomsarbetslöshet Att få in en fot på arbetsmarknaden är helt avgörande för möjligheten att kunna bygga upp ett fungerande liv som vuxen. Utan arbete är det svårt att ordna med ett eget boende, att bygga upp en stabil privatekonomi och att bilda familj. Kristdemokraterna vill satsa mer på lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. Det är också viktigt att stärka kopplingen mellan skolan och näringslivet. Dessutom föreslår vi dubbelt jobbskatteavdrag för unga under 25 år och ytterligare ett jobbskatteavdrag för den som tagit sin examen före 25-årsdagen.
  • Ungdomslöner Vi vill inte via lagstiftning tvinga fram särskilda ungdomslöner men ser positivt på om parter i kollektivavtal kommer överens om speciella introduktionslöneprogram där unga under en begränsad tid får utbildning och arbetar med något lägre lön. Det skulle på så sätt skapas fler vägar in på arbetsmarknaden för unga.
  • Ungdomsmottagningar Ungdomsmottagningar bör finnas i varje kommun. Det räcker inte att det finns en virtuell ungdomsmottagning, umo.se. Många unga behöver någon att tala med, inte bara om sex och preventivmedel. Verksamheten bör därför ha bred kompetens och kunna ge både killar och tjejer stöd i etiska frågor, relationsfrågor och livsstilsfrågor.
  • Ungdomstjänst Ungdomstjänst är ett straff som innebär att den unge arbetar utan lön och genomgår ett påverkansprogram att avsluta en kriminell bana. Kristdemokraterna vill att fler unga ska dömas till ungdomstjänst. Ungdomstjänsten ska ha en tydlig koppling till brottet, exempelvis ska klottrare få sanera klotter. Vi vill också se särskilda ungdomsdomstolar som kan snabbehandla ungdomsbrott.
  • Ungdomsvåld För att ungdomskriminalitet och ungdomsvåld ska minska måste man arbeta förebyggande. Vi för en politik för att föräldrar ska få mer tid med sina barn. Det är brottsförebyggande. När unga ändå begår brott måste de brotten handläggas snabbt och effektivt via särskilda ungdomsdomstolar. Ungas bruk av alkohol och droger är en viktig bakomliggande orsak till våld och bör bland annat därför motverkas.
  • Uppehållstillstånd Kristdemokraterna vill att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara huvudregel, i likhet med i övriga EU-länder, för alla skyddskategorier förutom kvotflyktingar. De tidsbegränsade uppehållstillstånden ska gälla i tre år. Om skyddsbehovet kvarstår efter tre år bör uppehållstillståndet permanentas. Även den som etablerat sig på arbetsmarknaden inom tre år bör ges ett permanent uppehållstillstånd även om skyddsbehovet inte kvarstår.
  • Ursprungsmärkning Kristdemokraterna anser att alla EU-­medborgare har rätt att veta vad maten de äter innehåller och var den kommer ifrån. Vi vill att den obligatoriska ursprungsmärkningen av gris, får, fågel och getkött ska innehålla var djuret är fött, uppfött och slaktat, det vill säga samma information som gäller för nötkött. Producenterna skall kunna ställas till svars om den tillgängliga informationen på varan är vilseledande eller direkt felaktig.
  • Utrikespolitik Svensk utrikespolitik ska utgå från värderingar. Sverige ska stå upp för och försvara universella värden såsom mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och rättsstatens principer för att stärka fred, frihet och välstånd. Kristdemokraterna arbetar för att ge arbetet för mänskliga fri- och rättigheter ökad tyngd inom Sveriges utrikes- och utvecklingspolitiska arbete. Så länge medmänniskor i vår omvärld lever under ofrihet och förtryck samt lider av fattigdom, svält och svåra sjukdomar så krävs större ansträngningar. För att främja världsfreden, välståndet och ansvarsfullt förvalta våra gemensamma resurser krävs mer av internationellt samarbete, ex. inom EU, Nato, OSSE och FN.
  • Utsläppsrätter EU:s system (ETS) för handel med utsläppsrätter har som mål att minska utsläppen av växthusgaser. Vi anser att alla växthusgaser bör omfattas av handelssystemet, att hela transportsektorn samt andra sektorer med stora utsläpp bör omfattas och att handelssystemet på lång sikt bör vara ett globalt system.