Politik A-Ö

 • U

  • Ungdomsarbetslöshet Att få in en fot på arbetsmarknaden är helt avgörande för möjligheten att kunna bygga upp ett fungerande liv som vuxen. Utan arbete är det svårt att ordna med ett eget boende, att bygga upp en stabil privatekonomi och att bilda familj. Kristdemokraterna vill satsa mer på lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. Det är också viktigt att stärka kopplingen mellan skolan och näringslivet. Dessutom föreslår vi dubbelt jobbskatteavdrag för unga under 25 år och ytterligare ett jobbskatteavdrag för den som tagit sin examen före 25-årsdagen.
  • Ungdomslöner Vi vill inte via lagstiftning tvinga fram särskilda ungdomslöner men ser positivt på om parter i kollektivavtal kommer överens om speciella introduktionslöneprogram där unga under en begränsad tid får utbildning och arbetar med något lägre lön. Det skulle på så sätt skapas fler vägar in på arbetsmarknaden för unga.
  • Ungdomsmottagningar Ungdomsmottagningar bör finnas i varje kommun. Det räcker inte att det finns en virtuell ungdomsmottagning, umo.se. Många unga behöver någon att tala med, inte bara om sex och preventivmedel. Verksamheten bör därför ha bred kompetens och kunna ge både killar och tjejer stöd i etiska frågor, relationsfrågor och livsstilsfrågor.
  • Ungdomstjänst Ungdomstjänst är ett straff som innebär att den unge arbetar utan lön och genomgår ett påverkansprogram att avsluta en kriminell bana. Kristdemokraterna vill att fler unga ska dömas till ungdomstjänst. Ungdomstjänsten ska ha en tydlig koppling till brottet, exempelvis ska klottrare få sanera klotter. Vi vill också se särskilda ungdomsdomstolar som kan snabbehandla ungdomsbrott.
  • Ungdomsvåld För att ungdomskriminalitet och ungdomsvåld ska minska måste man arbeta förebyggande. Vi för en politik för att föräldrar ska få mer tid med sina barn. Det är brottsförebyggande. När unga ändå begår brott måste de brotten handläggas snabbt och effektivt via särskilda ungdomsdomstolar. Ungas bruk av alkohol och droger är en viktig bakomliggande orsak till våld och bör bland annat därför motverkas. Föräldraansvaret måste särskilt påtalas hos unga som är på in på en kriminell bana. Antingen måste kapabla föräldrar ta tag sina barns problem, eller så måste den omgivande samhället kliva in och ersätta där familjen inte räcker till.
  • Uppehållstillstånd Kristdemokraterna vill att tidsbegränsade uppehållstillstånd i tre år ska vara huvudregel för alla skyddskategorier förutom kvotflyktingar. Den som får godkänt språkprov och samhällsorienteringsprov samt har egen försörjning ska kunna få sin ansökan om permanent uppehållstillstånd prövad inom tre år från beviljat tillfälligt uppehållstillstånd. Den som har fortsatt skyddsbehov efter tre år kan få PUT genom godkänt språkprov och samhällsorienteringsprov.
  • Ursprungsmärkning Kristdemokraterna anser att konsumenterna har rätt att veta varifrån maten de äter kommer och hur djuren vuxit upp och var fisken fångats. Därför bör det införas en obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger, i storhushåll och inom livsmedelsindustrin. Kommuner och regioner ska på menyerna inom sina verksamheter uppge ursprungsland för de köttråvaror som använts.
  • Utrikespolitik Svensk utrikespolitik ska utgå från värderingar. Sverige ska stå upp för och försvara universella värden såsom mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och rättsstatens principer för att stärka fred, frihet och välstånd. Kristdemokraterna arbetar för att ge arbetet för mänskliga fri- och rättigheter ökad tyngd inom Sveriges utrikes- och utvecklingspolitiska arbete. Så länge medmänniskor i vår omvärld lever under ofrihet och förtryck samt lider av fattigdom, svält och svåra sjukdomar så krävs större ansträngningar. För att främja världsfreden, välståndet och ansvarsfullt förvalta våra gemensamma resurser krävs mer av internationellt samarbete, ex. inom EU, Nato, OSSE och FN.
  • Utsläppsrätter EU:s system (ETS) för handel med utsläppsrätter har som mål att minska utsläppen av växthusgaser. Vi anser att alla växthusgaser bör omfattas av handelssystemet, att hela transportsektorn samt andra sektorer med stora utsläpp bör omfattas och att handelssystemet på lång sikt bör vara ett globalt system. Likaså behöver Sverige prioritera arbetet med att få fler länder, utanför EU, att ansluta sig till ETS. Särskilt angeläget är detta vad gäller flyget.