Politik A-Ö

 • T

  • Tandvård Det statliga stödet till tandvården ska riktas till att stödja den förebyggande tandvården genom regelbundna besök (tandvårdschecken) och att sänka tandvårdskostnaderna för personer med de största behoven (högkostnadsskyddet). Ingen ska behöva avstå från att gå till tandläkaren för att man har stora problem. Ett särskilt stöd ska införas till dem som på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning får särskilda tandvårdsbehov.
  • Terrorbekämpning Terrorn är ett stort hot mot vårt öppna samhälle. För att förebygga framväxten av miljöer som främjar radikalisering vill Kristdemokraterna motverka segregation och utanförskap. Inga offentliga bidrag ska gå till extremistiska organisationer. Vi menar att staten även måste agera för att stoppa utländsk finansiering av moskéer och islamistiska föreningar som är en bidragande orsak till framväxten av extremism. Det ska vara möjligt att beslagta pass för personer som misstänks ansluta sig till terrororganisationer utomlands och straffen ska vara kännbara om man deltar i terrorverksamhet. Vi anser också att medborgare som strider för terrororganisationer ska kunna dömas för landsförräderi. Säpo, Polisen och andra myndigheter bör ges de resurser och befogenheter som behövs för att kunna upptäcka planer och personer innan terrorbrott begås.
  • Tiggeri Många EU-medborgare, primärt romska, från Rumänien och Bulgarien, lever under svåra förhållanden i sina hemländer och söker sig till Sverige för att tigga. Målsättningen för svensk politik måste vara att situa­tionen i hemländerna förändras. Tiggeri är ingen långsiktig lösning för dessa människor, i stället riskerar det att bidra till att problemen förvärras och permanentas. Det ska inte vara olagligt att be om en gåva, men kommunen måste dock få större befogenheter att säkerställa att ordningslagarna följs.
  • Tjänstemoms När det gäller tjänster vill Kristdemokraterna göra ett avsteg från den generella momssatsen. Restaurangmomsen har redan sänkts och det är rimligt att andra tjänster såsom frisörer, kemtvätt och bilreparationer också får sänkt moms. För att ytterligare stärka tjänstesektorn föreslår vi sänkt moms för tjänster som cykelreparationer, skomakeri och skrädderiverksamhet från 25 till sex procent.
  • Tobak Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak måste minska och barn ska skyddas mot skadliga effekter. Missbruksvården måste bli mer tillgänglig och det internationella samarbetet mot ANDT ska fortsatt vara starkt.
  • Tonnageskatt Kristdemokraterna anser att en tonnageskatt bör införas som alternativ till de i dag gällande beskattningsreglerna för sjöfartsnäringen. Tonnageskatten är en beskattningsform för fartyg där skatten bestäms schablonmässigt i stället för utifrån fartygets inkomst.
  • Trafficking Den viktigaste åtgärden för att få bort sexhandeln är att minska efterfrågan. Det behövs mer av samverkan mellan polis och sociala myndigheter liksom samverkan med exempelvis hotell och restauranger. 2011 höjdes maxstraffet för köp av sexuell tjänst från sex månaders till ett års fängelse. Det är något som Kristdemokraterna har arbetat för. Genom detta har polisen fått ökade möjligheter att använda tvångsmedel. Kristdemokraterna tycker att minimistraffet för människohandel ska höjas från två till fyra år.
  • Trafiksäkerhet För att minska olyckorna i trafiken vill Kristdemokraterna att teknik installeras i alla nysålda bilar i Sverige för att upptäcka och varna för påverkade förare. Därutöver vill vi se en skärpning av straffen för rattfylleri.
  • Turism Sverige har goda förutsättningar för en växande besöksnäring. Kristdemokraterna vill underlätta för turismföretagen genom att se till att samma momsnivå gäller för hela besöksnäringen och lyfta fram turismnäringens behov i satsningar på trafik- och infrastruktursatsningar.
  • Tv-avgift/Public service Kristdemokraterna är för ett oberoende Public service. Detta ska finansieras på ett modernt och teknikneutralt sätt. Kristdemokraterna föreslår en individuell separat avgift som tas in via skattsedeln, att tv-licensen avskaffas och att Radiotjänst läggs ned.