Politik A-Ö

 • S

  • Samhällsplanering och byggande Vid all samhällsplanering och byggande är det viktigt att hänsyn tas till omgivningen. Vi har viktiga kultur- och naturvärden i vårt land som vi måste värna. Samtidigt måste vi bygga och utveckla våra städer. All samhällsplanering ska alltid ske genom en sund avvägning mellan förnyelse och bevarande.
  • Samtyckeslag Sex ska alltid bygga på frivillighet. Därför är vi för samtyckeslagen. Men vi vill också, till skillnad från regeringen, skärpa minimistraffet för våldtäkt av normalgraden, som är 80 procent av fallen, från 2 till 3 års fängelse.
  • Separationsstöd Det finns starka skäl att förebygga eller dämpa konflikter som uppstår vid separation eller skilsmässa. Kristdemokraterna har tagit initiativ till en försöksverksamhet med så kallade separationsteam. Dessa ger råd och stöd om exempelvis barns kostnader, föräldrars underhållsskyldighet, familjeekonomiska förmåner, barns behov och rättigheter samt insatser av terapeutisk karaktär för att underlätta samarbetet mellan föräldrarna. Kristdemokraterna vill att denna verksamhet permanentas och sprids till samtliga kommuner om utvärderingarna visar på bättre samarbete mellan föräldrar.
  • Sex- och samlevnadsundervisning Skolans sex- och samlevnadsundervisning måste förstärkas. Att lära sig respekt för andra, att man äger sin egen kropp och att ett nej är ett nej är grundläggande värderingar. Forskning visar att sexualundervisning i skolan leder det till lägre sexuellt risktagande hos ungdomar. Men i dag är skolundervisningen stundtals bristfällig, den utförs i de flesta fall av lärare som saknar relevant utbildning. Därför tycker Kristdemokraterna att barnmorskor eller skolsköterskor ska ansvara för sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Se vidare Ungdomsmottagningar.
  • Sexköp Kristdemokraterna är mycket positiva till sexköpslagen, som innebär att det är kriminellt att köpa sex, och vill sprida den inom exempelvis EU. 2011 höjdes maxstraffet för brottet i Sverige. De som säljer sex måste få hjälp att ta sig ur prostitutionen och i de fall de ligger människohandel bakom måste förövarna ställas till svars för sitt brott.
  • Sexualbrott Straffen för sexualbrott ska skärpas. Sedan regeringen tillträdde har utsattheten för sexualbrott ökat med 140 procent. Det är en obehaglig upplösning av de mest grundläggande kraven på kvinnofrid. De som begår brott ska bli straffade och brottsoffer ska synliggöras så att de kan återvinna tryggheten. Straffen ska stå i proportion till brottet så att brottsoffret får upprättelse. Vi menar att sex alltid ska bygga på frivillighet och är därför för en samtyckeslag. Vi vill också titta på om förövarens oaktsamhet skulle kunna bli straffbar. När det gäller sexualbrott mot barn vill vi att preskriptionstiden avskaffas så att brotten kan åtalas oavsett hur lång tid det gått.
  • SFI/Svenska för invandrare SFI: Kristdemokraterna anser att det är viktigt att nyanlända lär sig språket tidigt. Vi vill därför införa SFI och samhällsorientering redan direkt på asylboenden. SFI ger kunskap om demokrati, religionsfrihet och yttrandefrihet, men också svensk historia, svenska traditioner och högtider bör ingå. Kristdemokraterna vill även se en ökad möjlighet att anpassa SFI-utbildningen utifrån den enskildes kunskapsnivå.
  • Sista länken Kristdemokraterna anser att det är fel att en förälder endast kan få uppehållstillstånd som anhörig om denne har ingått i samma hushållsgemenskap och bott tillsammans till dess att barnet eller barnen lämnade hemlandet. Kristdemokraternas anser att den som har alla sina kvarvarande släktingar i Sverige ska kunna få tillbringa sin sista tid här. Kristdemokraterna vill därmed införa en ”Sista länken”- bestämmelse.
  • Sjukförsäkring Kristdemokraterna arbetar för ett sjukförsäkringssystem där vi ser till människors möjligheter i stället för att bara se hinder och problem. Insatserna för rehabilitering har stärkts men måste stärkas ytterligare. Alla ska känna sig trygga med att om man är sjuk ska man ha rätt till sjukpenning. Det är viktigt med aktiva insatser så att sjukskrivna kan komma tillbaka i arbete. Sjukförsäkringen måste därför ge drivkrafter för att ta till vara individens arbetsförmåga och erbjuda fler vägar tillbaka till arbete.
  • Sjuklöneansvar Kristdemokraterna var med och tog bort andra sjuklöneveckan för alla företag. Vi vill även sänka sjuklönekostnaderna genom ett förbättrat och förenklat högkostnadsskydd. Genom att sänka trösklarna för företagen att anställa kan nya arbetstillfällen skapas.
  • Sjukvård Hälso- och sjukvårdens uppgift är att erbjuda en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Bota, lindra och trösta gäller fortfarande som sjukvårdens huvuduppgift och alla ska kunna känna trygghet och tillit till att den offentligt finansierade vården kan möta behoven. Grundprincipen är att hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad och behovsstyrd. Förebyggande arbete, vård på patientens villkor och kvalitet och patientsäkerhet är några för oss prioriterade områden.
  • Sjöfart Kristdemokraterna vill se en samlad sjöfartspolitik som fullt ut drar nytta av sjöfartsnäringens potential. Det finns en stor möjlighet för transporter att gå via vatten, både längs de svenska kusterna och de inre vattenlederna. Centralt är att sjöfartsnäringen ska ha samma villkor och regelverk som andra EU-länder.
  • Skatter Skatter ska finansiera välfärden och offentliga utgifter samt styra den ekonomiska utvecklingen i en social och ekologisk riktning. Skattesystemet bör utformas så att det stimulerar arbete, hederlighet, sparande och företagande. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin egen lön innan kompletterande bidrag betalas ut.
  • Skiffergas Utvinning av skiffergas innebär stora miljörisker och bidrar till klimatförändringen. Kristdemokraterna vill att utvinning av skiffergas ska vara förbjudet i Sverige. I dagsläget förekommer ingen utvinning av skiffergas i Sverige.  
  • Skogsbruk Skogsbruket är en av våra viktigaste näringar som ska bedrivas utifrån de två jämställda målen gällande miljö och produktion, detta för att skogsbruket ska vara hållbart över tid samt främja biologisk mångfald.
  • Skola Skolans uppgift är att ge varje elev de kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande medborgare. Med en skolpolitik som fokuserar på trygghet, kunskap och arbetsro och där varje skola har stor frihet att utforma sin egen verksamhet vill Kristdemokraterna ge elever, lärare och skolledare förutsättningar för att klara denna uppgift.
  • Skolmat Skolmaten är viktig, och den ska självklart vara näringsriktig och god. Vi tycker att det är kommunerna som ska bestämma hur mycket pengar de ska satsa på skolmaten.
  • Skuldavskrivningar Kristdemokraterna tycker att Sverige ska arbeta för kraftiga skuldlättnader för de fattigaste, skuldtyngda länderna. Skuldavskrivningar är nödvändiga för att dessa länder ska ha en möjlighet till ekonomisk tillväxt. Som villkor ska ställas krav på sund ekonomisk politik, demokratisk utveckling och respekt för mänskliga rättigheter.
  • Skuldsanering Människor som av olika skäl fastnat i överskuldsättning måste få en rimlig chans att ta ansvar för sin ekonomi och starta om på nytt. Betalningsplanen i samband med skuldsanering bör därför kortas från fem till tre år och fler bör få rätt till skuldsanering.
  • Smittskydd Sverige har tack vare det allmänna vaccinationsprogrammet i princip utrotat en rad smittsamma sjukdomar. Till detta rekommenderas vissa vaccinationer vid utlandsresa beroende på vilket område som ska besökas. Inom sjukvården finns fortfarande behov av att förbättra hygienen för att undvika smitta. Kampen mot multiresistenta bakterier måste intensifieras, enklast genom att minska förskrivningarna av antibiotika. Detta ingår in den patientsäkerhetssatsning som nu genomförs. Vid smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande ska fortsättningsvis vara anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga. Informationsplikten för dem som smittats, exempelvis att före samlag informera sin tilltänkta sexualpartner om att man är infekterad med hiv, bör behållas.
  • Småföretag Kristdemokraterna värnar småföretagen, de skapar flest jobb. Småföretagandet skapar bättre förutsättningar för att människor ska kunna bo och försörja sig också utanför storstäderna. Kristdemokraterna vill sänka arbetsgivaravgifterna och slopa eller kraftigt reducera sjuklöneansvaret för småföretagen. Vi vill också minska regelbördan samt se över 3:12 reglerna i syfte att täppa till orimliga skattefördelar.
  • Snöskoter Snöskotrar lämpar sig både för praktiskt arbete och för vildmarksturer bortom vägar och turistanläggningar. Det är dock viktigt att skoterförare visar hänsyn till djur och natur. Kristdemokraterna har medverkat till att utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv upprätta krav på förarbevis för att köra skoter.
  • Socialbidrag Välfärdspolitiken ska vara generell i det avseendet att den ska ge en grundläggande trygghet för alla - vid sjukdom, arbetslöshet, arbetsskada och pension. Fördelningspolitiska åtgärder ska riktas till den som har störst behov av stöd och hjälp och utformas så att människors egen kraft, eget ansvar och engagemang uppmuntras, och att bidragsberoende motverkas. Kommunerna har skyldighet att bistå med försörjningsstöd och andra åtgärder när hjälpbehov uppstår. Socialbidragens konstruktion ska vara lika över hela landet men kommunerna ska dock ha rätt att sätta egna bidragsnivåer eftersom de lokala förhållandena varierar.
  • Socialförsäkring Utgångspunkten för kristdemokratisk sjukförsäkringspolitik är att sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet för den som drabbas av sjukdom eller skada och därför inte kan försörja sig genom eget arbete. Särskilt viktigt är detta för personer med allvarliga sjukdomar. Därtill är det viktigt med aktiva insatser så att sjukskrivna kan komma tillbaka i arbete. Sjukförsäkringen måste därför ge drivkrafter för att ta till vara individens arbetsförmåga och erbjuda fler vägar tillbaka till arbete.
  • Socialt företagande/Social arbetsmarknad Kristdemokraterna ser arbetsintegrerande sociala företag som mycket viktiga för den ekonomiska politiken och arbetar för att underlätta för dem. Dessa företag har innovativa lösningar på samhällsproblem och återinvesterar ofta vinsten i verksamheten eller sociala ändamål.
  • Solenergi Solenergi är en av våra renaste energikällor. För att bevara incitamenten för fortsatt utbyggnad av solenergi i Sverige föreslår Kristdemokraterna att juridiska personer, som producerar solel för eget bruk, ska få reducerad energiskatt i nivå med vad som gäller för den elintensiva industrin, det vill säga 0,5 öre/kWh. Vi vill alltså avskaffa den olyckliga skatt på solenergi för eget bruk, som den rödgröna regeringen införde 1 juli 2016.
  • Statlig inkomstskatt Skatt är viktigt för att finansiera våra gemensamma angelägenheter som skola och sjukvård, men alltför höga marginalskatter riskerar att försämra arbetsmarknaden och motverkar utbildning och kompetensutveckling. Det är också viktigt att så många som möjligt får behålla så mycket som möjligt av den lön som de tjänar. Vårt mål är att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt samt att inte fler än 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt. Därför vill vi höja brytpunkten för statlig inkomstskatt ytterligare och på sikt ta bort värnskatten.
  • Statligt ägande/statliga bolag Kristdemokraterna vill minska det statliga ägandet av bolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Offentligt ägande innebär att staten sitter på dubbla stolar genom att både vara domare och spelare i näringslivet. Därför bör företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad drivas i privat regi. Företag där det finns särskilda samhällsintressen, till exempel systembolaget, bör fortsätta ägas i statlig regi.
  • Straff Straffen i Sverige har länge varit för låga. Det finns fler sätt att få rabatt på ett straff, än att få det skärpt. Det är fel. En person som begår ett brott måste sona sin handling mot brottsoffret och samhället genom att avtjäna ett straff. Vi vill därför kraftigt skärpa straffrabatterna, samtidigt som vi vill införa fler försvårande omständigheter vid brott, exempelvis om det har gjort som en del i organiserad brottslighet eller drabbat en viktig samhällsfunktion som en skola, ett sjukhus eller dylikt. Vi vill också avskaffa 2/3-delsfrigivning. Genom straffet fördömer samhället brottet, men aldrig brottslingen. Ett avtjänat straff måste innebära att man är skuldfri. Det är viktigt att strafftiden också innebär någon form av vård så att den intagne får hjälp att leva ett fortsatt liv utan brottslighet.
  • Strandskydd Kristdemokraterna har varit med och förändrat strandskyddslagen. Det behöver dock göras mer. Det måste bli enklare att bygga bostäder i strandnära lägen i glest befolkade områden, förutom i beslutade skyddsvärda områden. Vi tycker att länsstyrelserna alltid ska samråda, och försöka bli överens, med berörd kommun och markägare innan så kallat utvidgat strandskydd införs eller utvidgas.
  • Subsidaritetsprincipen Subsidiaritetsprincipen tar upp frågan om hur samhället bör vara organiserat och på vilken nivå makten skall ligga. Kristdemokraterna eftersträvar att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Det familjen kan bestämma på egen hand ska inte kommunerna lägga sig i och det kommunerna klarar får inte bli en fråga för riksdag och regering. Oftast innebär subsidiariteten decentralisering, men ibland att beslut flyttas till en högre nivå. Stora miljöproblemen bekämpas exempelvis bäst på europeisk- och internationell nivå.
  • Svartarbete Skattesystemet måste vara utformat så att det uppmuntrar till arbete och företagande. Skatterna får inte vara så höga att de bestraffar det goda arbetet och uppmuntrar till ohederlighet. Samtidigt måste människors moraliska ansvar för sina handlingar betonas. Att anlita svarta tjänster eller att arbeta svart är att ta pengar från de i vårt samhälle som behöver dem. Genom att anlita svarta tjänster bidrar man också till att personer som utför tjänsten får ett utsatt läge om de exempelvis skulle drabbas av något i samband med sitt arbete. Den som arbetar svart hamnar helt utanför vårt trygghetssystem.
  • Säkerhetspolitik Även inför en alltmer komplex hotbild byggs fred och säkerhet genom samverkan. EU och FN är särskilt viktiga, men Kristdemokraterna anser även att Sverige bör ansöka om medlemskap i NATO. Sverige kan inte självt trygga vår säkerhet i en situation där våra gränser och intressen hotas av en militär stormakt. Internationella insatser, som syftar till att stärka fred och utsatta människors värdighet, stärker också europeisk säkerhet.