Politik A-Ö

 • S

  • Samhällsplanering och byggande Vid all samhällsplanering och byggande är det viktigt att hänsyn tas till omgivningen. Vi har viktiga kultur- och naturvärden i vårt land som vi måste värna. Samtidigt måste vi bygga och utveckla våra städer. All samhällsplanering ska alltid ske genom en sund avvägning mellan förnyelse och bevarande, idag balanserar detta dåligt till nackdel för bostadsintresset. För att stärka bostadsintresset, bör det betraktas som riksintresse.
  • Samtyckeslag Sex ska alltid bygga på frivillighet. Därför är vi för samtyckeslagen. Men vi vill också, till skillnad från regeringen, skärpa minimistraffet för våldtäkt av normalgraden, som är 80 procent av fallen, från 2 till 3 års fängelse.
  • Sex- och samlevnadsundervisning Skolans sex- och samlevnadsundervisning måste förstärkas. Att lära sig respekt för andra, att man äger sin egen kropp och att ett nej är ett nej är grundläggande värderingar. Forskning visar att sexualundervisning i skolan leder det till lägre sexuellt risktagande hos ungdomar. Men i dag är skolundervisningen stundtals bristfällig, den utförs i de flesta fall av lärare som saknar relevant utbildning. Därför tycker Kristdemokraterna att barnmorskor eller skolsköterskor ska ansvara för sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Se vidare Ungdomsmottagningar.
  • Sexköp Kristdemokraterna är mycket positiva till sexköpslagen, som innebär att det är kriminellt att köpa sex, och vill sprida den inom exempelvis EU. 2011 höjdes maxstraffet för brottet i Sverige. De som säljer sex måste få hjälp att ta sig ur prostitutionen och i de fall de ligger människohandel bakom måste förövarna ställas till svars för sitt brott.
  • Sexualbrott Straffen för sexualbrott ska skärpas. Sedan regeringen tillträdde har utsattheten för sexualbrott ökat med 300 procent. Det är en obehaglig upplösning av de mest grundläggande kraven på kvinnofrid. De som begår brott ska bli straffade och brottsoffer ska synliggöras så att de kan återvinna tryggheten. Straffen ska stå i proportion till brottet så att brottsoffret får upprättelse. Vi menar att sex alltid ska bygga på frivillighet och är därför för en samtyckeslag. När det gäller sexualbrott mot barn vill vi att preskriptionstiden avskaffas så att brotten kan åtalas oavsett hur lång tid det gått.
  • SFI/Svenska för invandrare Genom svenska språket underlättas integrationen. Kristdemokraterna vill därför införa SFI och samhällsorientering direkt på asylboenden. Vi vill att Sfi med yrkesutbildning stegvis blir huvudalternativet för nyanlända som ska lära sig svenska, samt se en ökad möjlighet att anpassa SFI-utbildningen utifrån den enskildes livssituation och kunskapsnivå. Exempelvis vill vi införa obligatorisk, individanpassad Sfi med baby under föräldraledigheten.
  • Sjukförsäkring Kristdemokraternas utgångspunkt är att sjukförsäkringen ska vara trygg för den som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom. Vi arbetar för ett sjukförsäkringssystem där vi ser till människors möjligheter i stället för att bara se hinder och problem. Det är viktigt med aktiva insatser så att sjukskrivna kan komma tillbaka i arbete. Sjukförsäkringen måste därför ge drivkrafter för att ta till vara individens arbetsförmåga och erbjuda fler vägar tillbaka till arbete.
  • Sjukvård Hälso- och sjukvårdens uppgift är att erbjuda en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Bota, lindra och trösta gäller fortfarande som sjukvårdens huvuduppgift och alla ska kunna känna trygghet och tillit till att den offentligt finansierade vården kan möta behoven. Grundprincipen är att hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad och behovsstyrd. Förebyggande arbete, vård på patientens villkor och kvalitet och patientsäkerhet är några för oss prioriterade områden.
  • Sjöfart Svensk sjöfart är en mycket viktig näring för Sveriges utveckling samt konkurrenskraft och har stor betydelse för det svenska transportsystemet. En stark handelsflotta behövs av flera skäl, inte minst för att möjliggöra goda förutsättningar för import och export men också utifrån miljösynpunkt och sjösäkerhet. Sveriges inre vattenvägar behöver stärkas.
  • Skatter Skatter ska finansiera välfärden och offentliga utgifter samt styra den ekonomiska utvecklingen i en social och ekologisk riktning. Skattesystemet bör utformas så att det stimulerar arbete, hederlighet, sparande och företagande. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin egen lön innan kompletterande bidrag betalas ut.
  • Skiffergas Utvinning av skiffergas innebär stora miljörisker och bidrar till klimatförändringen. Kristdemokraterna vill att utvinning av skiffergas ska vara förbjudet i Sverige. I dagsläget förekommer ingen utvinning av skiffergas i Sverige.  
  • Skogsbruk Skogsbruket är en av våra viktigaste näringar som ska bedrivas utifrån de två jämställda målen gällande miljö och produktion, detta för att skogsbruket ska vara hållbart över tid samt främja biologisk mångfald.
  • Skola Skolans uppgift är att ge varje elev de kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande medborgare. Med en skolpolitik som fokuserar på trygghet, kunskap och arbetsro och där varje skola har stor frihet att utforma sin egen verksamhet vill Kristdemokraterna ge elever, lärare och skolledare förutsättningar för att klara denna uppgift.
  • Skolmat Skolmaten är viktig, och den ska självklart vara näringsriktig och god. Vi tycker att det är kommunerna som ska bestämma hur mycket pengar de ska satsa på skolmaten.
  • Skuldavskrivningar Kristdemokraterna är positiva till skuldavskrivningar för de fattigaste, allra mest skuldtyngda länderna. Vi bedömer att skuldavskrivningar i vissa fall är nödvändiga för att dessa länder ska ha en möjlighet till ekonomisk tillväxt. Som villkor för skuldavskrivning ska dock ställas krav på sund ekonomisk politik, demokratisk utveckling och respekt för mänskliga rättigheter.
  • Skuldsanering Människor som av olika skäl fastnat i överskuldsättning måste få en rimlig chans att ta ansvar för sin ekonomi och starta om på nytt. Betalningsplanen i samband med skuldsanering bör därför kortas från fem till tre år och fler bör få rätt till skuldsanering.
  • Smittskydd Sverige har tack vare det allmänna vaccinationsprogrammet i princip utrotat en rad smittsamma sjukdomar. Till detta rekommenderas vissa vaccinationer vid utlandsresa beroende på vilket område som ska besökas. Inom sjukvården finns fortfarande behov av att förbättra hygienen för att undvika smitta. Kampen mot multiresistenta bakterier måste intensifieras, enklast genom att minska förskrivningarna av antibiotika. Detta ingår in den patientsäkerhetssatsning som nu genomförs. Vid smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande ska fortsättningsvis vara anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga. Informationsplikten för dem som smittats, exempelvis att före samlag informera sin tilltänkta sexualpartner om att man är infekterad med hiv, bör behållas.
  • Småföretag Kristdemokraterna värnar småföretagen, de skapar flest jobb. Småföretagandet skapar bättre förutsättningar för att människor ska kunna bo och försörja sig också utanför storstäderna. Kristdemokraterna vill sänka arbetsgivaravgifterna och slopa eller kraftigt reducera sjuklöneansvaret för småföretagen. Vi vill också minska regelbördan samt se över 3:12 reglerna i syfte att täppa till orimliga skattefördelar.
  • Socialförsäkring Välfärdspolitiken ska vara generell i det avseendet att den ska ge en grundläggande trygghet för alla - vid sjukdom, arbetslöshet, arbetsskada och pension. Fördelningspolitiska åtgärder ska riktas till den som har störst behov av stöd och hjälp och utformas så att människors egen kraft, eget ansvar och engagemang uppmuntras, och att bidragsberoende motverkas.
  • Socialt företagande/Social arbetsmarknad Kristdemokraterna ser arbetsintegrerande sociala företag, ASF, som mycket viktiga för personer som står långt ifrån och arbetsmarknaden och den ekonomiska politiken i stort. Vi vill utöka stödet till ASF för verksamhetsbidrag till handledare och verksamhetsledare samt för att säkra och utöka de platser som finns på dessa företag i dag och för de nya som startas upp.
  • Solenergi Solenergi är en av våra renaste energikällor. För att värna utbyggnaden av solel vill Kristdemokraterna se enkla regler för att sälja egenproducerad el till elnätet samt att framställning av el för eget bruk ska vara helt skattebefriat.
  • Spelreklam Spelreklamen har ökat markant. Spelreklamens syfte är att få människor att spela mer än vad de annars skulle gjort. Ett ökat spelande riskerar att leda till ökat spelberoende, en sjukdom som inte bara drabbar den enskilde utan även familj och anhöriga. Därför vill Kristdemokraterna verka för att minska spelreklamen.
  • Statlig inkomstskatt Skatt är viktigt för att finansiera våra gemensamma angelägenheter som skola och sjukvård, men alltför höga marginalskatter riskerar att försämra arbetsmarknaden och motverkar utbildning och kompetensutveckling. Det är också viktigt att så många som möjligt får behålla så mycket som möjligt av den lön som de tjänar. Vårt mål är att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt samt att inte fler än 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt. Därför vill vi höja brytpunkten för statlig inkomstskatt ytterligare och på sikt ta bort värnskatten.
  • Statligt ägande/statliga bolag Kristdemokraterna vill minska det statliga ägandet av bolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Offentligt ägande innebär att staten sitter på dubbla stolar genom att både vara domare och spelare i näringslivet. Därför bör företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad drivas i privat regi. Företag där det finns särskilda samhällsintressen, till exempel systembolaget, bör fortsätta ägas i statlig regi.
  • Straff Straffen i Sverige har länge varit för låga. Det finns fler sätt att få rabatt på ett straff, än att få det skärpt. Det är fel. En person som begår ett brott måste sona sin handling mot brottsoffret och samhället genom att avtjäna ett straff. Vi vill därför kraftigt skärpa straffrabatterna, samtidigt som vi vill införa fler försvårande omständigheter vid brott, exempelvis om det har gjort som en del i organiserad brottslighet eller drabbat en viktig samhällsfunktion som en skola, ett sjukhus eller dylikt. Vi vill också avskaffa 2/3-delsfrigivning. Genom straffet fördömer samhället brottet, men aldrig brottslingen. Ett avtjänat straff måste innebära att man är skuldfri. Det är viktigt att strafftiden också innebär någon form av vård så att den intagne får hjälp att leva ett fortsatt liv utan brottslighet.
  • Strandskydd Kristdemokraterna anser att i glest befolkade områden ska byggande vara tillåtet förutom i områden som pekas ut som skyddsvärda. Det måste också bli enklare att bygga bostäder närmare stränderna även i mer tätbefolkade områden. Vi tycker att berörda markägare alltid ska ges möjlighet att yttra sig innan beslut om utökat strandskydd fattas. Nyanlagd våtmark ska inte ge upphov till strandskydd förrän efter 30 år.
  • Subsidaritetsprincipen Subsidiaritetsprincipen tar upp frågan om hur samhället bör vara organiserat och på vilken nivå makten skall ligga. Kristdemokraterna eftersträvar att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Det familjen kan bestämma på egen hand ska inte kommunerna lägga sig i och det kommunerna klarar får inte bli en fråga för riksdag och regering. Oftast innebär subsidiariteten decentralisering, men ibland att beslut flyttas till en högre nivå. Stora miljöproblemen bekämpas exempelvis bäst på europeisk- och internationell nivå.
  • Svartarbete Skattesystemet måste vara utformat så att det uppmuntrar till arbete och företagande. Skatterna får inte vara så höga att de bestraffar det goda arbetet och uppmuntrar till ohederlighet. Samtidigt måste människors moraliska ansvar för sina handlingar betonas. Att anlita svarta tjänster eller att arbeta svart är att ta pengar från de i vårt samhälle som behöver dem. Genom att anlita svarta tjänster bidrar man också till att personer som utför tjänsten får ett utsatt läge om de exempelvis skulle drabbas av något i samband med sitt arbete. Den som arbetar svart hamnar helt utanför vårt trygghetssystem.
  • Säkerhetspolitik Även inför en alltmer komplex hotbild byggs fred och säkerhet genom samverkan. EU och FN är  viktiga.Kristdemokraterna säger ja till EU:s försvarssamarbete om ex. gemensamt framtagande av försvarsmateriel och om att förenkla truppförflyttningar – men vi säger nej till en gemensam EU-armé och drömmar om en europeisk superstat.Sverige borde istället ansöka om medlemskap i NATO. Kristdemokraterna är positiva till ansvarsfulla Internationella insatser, som syftar till fred, frihet och mänskliga rättigheter. Vi vill vara med och ta ansvar för våra medmänniskor utomlands, men de internationella insatserna resulterar även i en ökad förmåga att försvara Sverige.