Politik A-Ö

 • R

  • Radikalisering Radikalisering är ett allvarligt problem, som riskerar att leda till våldsbejakande extremism. Vi vill därför strypa alla bidrag till icke-demokratiska organisationer, stoppa utländsk finansiering från extremister av samfund och förening och erbjuda avhopparverksamhet i större utsträckning.
  • Reavinstskatt Kristdemokraterna vill förändra reavinstskatten (s.k. flyttskatt) så att skatten betalas först när man inte längre äger någon bostad. På så sätt flyttas hela vinsten vid en försäljning till en ny ägd bostad. Detta innebär att månadskostnaden för det nya boendet inte belastas, samtidigt får staten in hela skatten på reavinsten men i ett senare skede. Målet är att få ökad rörlighet på bostadsmarknaden.
  • Regelförenkling Krångliga regler och onödig byråkrati försvårar vardagen för många företag. Kristdemokraterna vill se över reglerna kring skatteavgifter, förenkla byråkratin kring byggnadstillstånd och införa en princip om ”en regel in, en regel ut”. I kontakt med myndigheter ska det finnas en garanti om att företagare bara ska behöva lämna en och samma uppgift en gång. En sammanhållen handlingsplan för minskad regelbelastning bör tas fram med tydliga mål som återkommande följs upp i riksdagen. Kristdemokraterna anser att utgångpunkten vid införande av nya EU-direktiv i svensk lag ska vara att lägga sig på miniminivån för inte missgynna svenska företags konkurrenskraft. Eventuella frånsteg måste motiveras tydligt.
  • Religionsfrihet Religionsfriheten är en betydelsefull del av de demokratiska fri- och rättigheterna. Religionsfriheten innebär att varje medborgare har rätten att utöva sin religion, och det innebär även att man har rätten att anordna offentliga gudstjänster. Religionsfriheten angår även den som inte har en tro eller som är ointresserade av frågeställningen eftersom den utgör en del av den pluralism som är en del av det demokratiska samhället.
  • Reseavdrag Kristdemokraterna vill göra om reseavdraget så att det är oberoende av färdsätt och bygger på avstånd. Inom ramen för en sådan reform ska villkoren förbättras för dem som bor på landsbygden och är beroende av bilen.
  • Riskkapital Tillgången till finansiering är avgörande för företags möjligheter att starta och växa. Kristdemokraterna och Alliansen införde ett riskkapitalavdrag – ett investeraravdrag – för dem som väljer att investera och satsa kapital i nya affärsidéer. Nu vill vi se över beloppsgränserna för att maximera investeraravdragets möjligheter. Vi vill också att det statliga riskkapitalet stramas upp så att det alltid investeras parallellt med privat riskkapital.
  • ROT- och RUT-avdrag ROT- och RUT-avdragen ger skattelättnader för dem som exempelvis renoverar sin bostad eller köper hushållstjänster som städning. Avdragen har minskat svartarbete och skapat nya arbetstillfällen. Vi vill höja avdragstaket från nuvarande 50 000 till 75 000 och bredda RUT att gälla exempelvis flyttjänster, matlagning i hemmet, tvätteritjänster utanför hemmet, tillsyn av hem vid resa eller frånvaro och IT-tjänster i hemmet (RIT).
  • Rovdjursförvaltning Sveriges fem stora rovdjur lever alla i ett mer eller mindre ansträngt förhållande till de människor de delar livsutrymmet med. Det är viktigt att rovdjursstammarna utgör livskraftiga populationer samtidigt som rovdjurspolitiken måste få acceptans och formas i nära samverkan med de människor som berörs. Därför behöver den lokala nivåns inflytande över rovdjursförvaltningen öka.
  • Ränteavdrag Vi vill se nedtrappat ränteavdrag istället för fler regler som slår mot rörligheten, likt skärpt amorteringskrav. Nedtrappningen av ränteavdraget ska ske varsamt och under en längre tid och hushållen bör kompenseras främst genom sänkta inkomstskatter. Vi vill samtidigt genomföra reformer så att fler hushåll med stabila inkomster kan komma in på ägd bostadsmarknad.
  • Rättsväsende/Rättssäkerhet Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett vem man är eller var man bor. Vårt svenska samhälle bygger på demokratiska principer där ett statens viktigaste åtaganden är att genom ett väl fungerande rättsväsende ge medborgarna trygghet.
  • Rättvis handel En friare världshandel med rättvisa villkor är en förutsättning för att fler människor ska kunna resa sig ur fattigdom. Det är genom handel med andra som välståndet i världen ökar, och det är också genom handel som de minst utvecklade länderna med egen kraft kan resa sig ur fattigdomen. Handelshinder som tullar och exportsubventioner ska därför motverkas.
  • Rösträttsålder Kristdemokraterna tycker att dagens rösträttsålder, 18 år, är bra. Rösträtten är kopplad till myndighetsåldern. Det innebär också ett samband mellan rättigheter och skyldigheter. Tanken är att när man får nya rättigheter, får man samtidigt nya skyldigheter. Vi vill att man ska kunna rösta det år man fyller 18, istället för som idag när man måste ha fyllt 18 år för att få rösta.