Politik A-Ö

 • P

  • Parboendegaranti Sedan ungefär fem år tillbaka har äldre par där båda är i behov av äldreboende rätt att få bo tillsammans. Men vi anser att det är ovärdigt att ett äldre par, som kanske har levt femtio, sextio år tillsammans, där den ena blir sjuk och i behov av äldrevården men den andra fortsatt är frisk ska tvingas flytta isär. Därför har vi genom vårt arbete i regeringen infört en så kallad parbondegaranti som gäller sedan november 2012.
  • Pedagogisk mångfald Kristdemokraterna var med och drev igenom en barnomsorgspeng 2009 som ökar föräldrarnas valfrihet och möjlighet att välja annan pedagogisk verksamhet för sina barn än förskola, inklusive flerfamiljsystem, familjedaghem etcetera. Sedan 2006 råder det etableringsfrihet och kommunerna är skyldiga att godkänna andra pedagogiska omsorgsformer i enskild regi. Den pedagogiska mångfalden inom grund- och gymnasieskola är också viktigt frågor för Kristdemokraterna. Vi tycker att fristående skolor ska ha likvärdiga villkor som kommunala skolor och utrymme att utveckla sin pedagogiska särart.
  • Pension Kristdemokraterna är med i pensionsgruppen, en blocköverskridande arbetsgrupp som består av företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen. Sverige har i dag ett pensionssystem som är långsiktigt hållbart och det vill Kristdemokraterna fortsätta att värna. Det egna ansvaret när det gäller tjänstepensioner och privat pensionssparande måste uppvärderas. Vi har länge arbetat för att skatten för pensionärer ska sänkas så att den hamnar på samma nivå som för löntagare. Vi har varit med och höjt garantipensionen och föreslår ett förbättrat bostadstillägg för pensionärer. Vi vill också införa ytterligare ett barnrättsår och höja jämförelseinkomsten i pensionssystemet.
  • Pensionärsskatt Pensionärer ska inte betala mer i skatt än de som jobbar. Kristdemokraterna har varit med och sänkt skatten på pension flera gånger tidigare. Nu vill vi sänka skatten igen så att skatten för pensionärer och löntagare blir lika. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som sådan.
  • Polisen Polisens uppgift är att förebygga brott, upprätthålla ordningen samt att utreda och beivra brott. Det utåtriktade brottsförebyggande arbetet och samarbetet med socialtjänsten och skolan ska ges en hög prioritet. Kristdemokraterna menar att det behövs fler poliser och föreslår därför 10 000 fler poliser till 2024. Vi vill också att polisen ska få modern utrustning, tillgång till kameraövervakning och andra tvångsmedel och alternativa icke-dödliga vapen för att kunna gripa våldsverkare. Samtliga poliser måste också få personlig skyddsutrustning och förstärkningsvapen för deras säkerhet. Kränkningsersättning ska i högre utsträckning utbetalas till poliser som utsätts för våld och hot i tjänsten. Polisen måste avlastas på en mängd områden. Till exempel handläggande av vapenlicenser, transporter av berusade personer, fångtransporter och larm om psykiskt sjuka. Det sistnämnda bör ersättas av psykiatriambulanser.
  • Posten Det är av yttersta vikt att det levereras post i hela landet samt att posten även fungerar om exempelvis elnätet av någon anledning inte fungerar. Vi vill ta ett helhetsgrepp på posthanteringen utifrån tillgänglighet, säkerhet, framtida behov och möjligheter samt kostnader.
  • Premiepension Premiepension är den del av det allmänna pensionssystemet som den enskilde själv rår över och väljer hur det investeras. Det är viktigt att behålla premiepensionerna på dagens nivå för att pensionssystemet ska vara hållbart även för dem som idag har långt kvar till pensionen. Kristdemokraterna vill att den totala intjänade premiepensionen fördelas lika (om de inte begär något annat)mellan makar som har gemensamma barn under tolv år. Detta skulle kompensera kvinnorna som i genomsnitt har haft lägre lön och i högre utsträckning arbetat deltid samt tagit ett större ansvar för hemarbetet och omsorgen om barnen.
  • Primärvård Vårdcentraler och husläkare är första linjens sjukvård nära patienten och du ska själv få välja vilken mottagning du vill gå till. Genom en väl utvecklad primärvård kortas köerna och minskar belastningen på slutenvården. Vårdcentralerna bör i ännu högre grad utvecklas till hälsocentraler med vägledning och förebyggande insatser mot livsstilsproblem. Med mer specialistkompetens kan de göra färdiga utredningar och trygghet genom kvalitet och patientsäkerhet.
  • Privat vård Sverige ska ha en solidariskt finansierad jämlik hälso- och sjukvård. Det är välfärdens kärna. Vården ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet och vi anser att vården och omsorgen behöver många olika utförare - för kvalitetsutveckling och valfrihet - och vi välkomnar privata, kooperativa och ideella vårdgivare.
  • Privata vårdförsäkringar Den solidariskt finansierade vården ska hålla en så hög kvalitet att privata vårdföräkringar inte ska behövas
  • Privatisering av statliga bolag Kristdemokraterna är för ett ökat privat ägande. Det stärker det civila samhället, förbättrar ekonomins funktionssätt och tydliggör rollfördelningen mellan det privata och offentliga. När det är möjligt att uppnå ett bra pris ska statliga företag som verkar på konkurrensutsatta marknader säljas i den takt som är bra för företagen, deras anställda och till nytta för folkhushållet.
  • Prostitution Kristdemokraterna är mycket positiva till sexköpslagen, som innebär att det är kriminellt att köpa sex, och vill sprida den inom exempelvis EU. 2011 höjdes maxstraffet för brottet i Sverige. De som säljer sex måste få hjälp att ta sig ur prostitutionen och i de fall de ligger människohandel bakom måste förövarna ställas till svars för sitt brott.
  • Psykiatri Andelen personer som upplever psykiska besvär ökar samtidigt som andelen som lider av allvarlig psykisk sjukdom i stort sett är oförändrad. Psykiatrin är ett område där tidiga åtgärder är av avgörande betydelse. Psykiskt funktionsnedsatta och sjuka måste få lika hög prioritet som kroppsliga sjukdomar inom sjukvården. Sysselsättning och meningsfull vardaglig aktivitet är liksom lämpliga boendeformer en förutsättning för rehabilitering och ett liv i delaktighet och gemenskap. Vi vill införa en värdighetsgaranti för psykiskt funktionsnedsatta. Stor medicinsk och psykologisk kompetens ska finnas i primärvården, elevhälsovården och i äldreomsorgen. Vi vill förstärka barn- och ungdomspsykiatri (BUP) genom att korta väntetiderna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin ytterligare.
  • Psykisk ohälsa hos unga Ökad psykisk ohälsa hos barn och unga är ett av vår tids största samhällsproblem. Kristdemokraterna vill undersöka orsakerna till detta så att vi kan vidta effektiva förebyggande insatser. Vi vill stärka den så kallade första linjen (primärvården, elevhälsan, ungdomsmottagningar) och införa en elevhälsogaranti så att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag samt korta köerna till BUP genom en återinförd prestationsbaserad ersättning. För att stärka föräldrarnas roll vill vi erbjuda familjerådgivning och föräldrastödsprogram även under tonårstiden.
  • Public service Kristdemokraterna ska verka för att värna public service, som ska finnas tillgängligt brett i de kanaler som människor använder. För att stärka public service legitimitet över tid behöver uppdraget smalnas av och ges ett huvudsakligt fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling nationellt och regionalt, samt därutöver ett högkvalitativt kulturutbud. En viktig del av uppdraget är att göra utbudet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och möta minoriteters behov och önskemål.