Politik A-Ö

 • M

  • Matchningsanställning För att förbättra möjligheten för långtidsarbetslösa att hitta en väg tillbaka till arbete vill Kristdemokraterna införa matchningsanställningar. Det innebär att den arbetssökande får en anställning hos ett av staten upphandlat rekryteringsföretag och stöd genom en kombination av handledning och kompetensutveckling. Det är rekryteringsföretaget som har arbetsgivaransvaret men ska också arbeta aktivt för att den arbetssökande ska få en anställning hos en annan arbetsgivare
  • Matsvinn Matsvinn är ett oansvarigt och ohållbart hanterande av våra resurser. Kristdemokraterna anser att Sverige behöver minska matsvinnet, ur både ekonomisk- och miljösynpunkt. Vi ser behov av en nationell målformulering om att minimera matsvinnet i alla led. Det är också angeläget att det som ändå slängs tas tillvara för växtnäring och energiutvinning.
  • Maxtaxan Kristdemokraterna vill se över maxtaxans utformning, inte minst i syfte att minska barngruppernas storlek. Förskolan är kraftigt subventionerad, avgifterna som föräldrarna betalar har inte ökat sedan 2004 trots att kostnaderna per barn har stigit med 25 procent. Kostnaden för ett barn i förskolan är i genomsnitt omkring 125 000 kronor per år. För att höja kvaliteten i förskolan och minska gruppernas storlek behövs mer resurser. Taxan bör kopplas till barnens vistelsetid och taket bör indexeras.
  • Migration Kristdemokraterna vill främja rörligheten mellan länder. Vi står för en reglerad invandring där rätten att få sitt skyddsbehov prövat i en rättssäker asylprocess är grundläggande. Samtidigt ska vi kunna känna oss trygga i att asylprövningen är rättssäker, eftersom den som saknar skyddsskäl och får nej på sin asylansökan också ska lämna landet. Arbetskraftsinvandringen är en annan typ av migration som är viktig eftersom Sverige behöver god tillgång till kvalificerad arbetskraft. Arbetskraftsinvandring bidrar därigenom till att ett land utvecklas och till en växande ekonomi.
  • Miljöpolitik Kristdemokraternas miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken, den genomsyrar alla våra ställningstaganden. Vårt mål är att världen ska kunna lämnas till kommande generationer i ett bättre skick än vi själva fick ta emot den. Det är viktigt att satsa resurser på forskning och utveckling av förnybara drivmedel och energikällor. Det är också viktigt att bevara och främja den biologiska mångfalden så att våra ekosystem stärks.
  • Mobbning De skolor som framgångsrikt har lyckats förebygga mobbning är skolor som arbetat i en ”hela-skolan-ansats” där alla elever är delaktiga och arbetssättet förankrat i hela personalgruppen, från vaktmästare, kökspersonal till pedagoger och slutligen skolledning. Kristdemokraterna tycker att värdegrundsarbetet måste genomsyra hela skolans verksamhet och alla inom skolans arbetsområde måste vara delaktiga, liksom föräldrarna. Det är också viktigt att arbeta med metoder som vi vet fungerar och som är evidensbaserade. KD menar att alla skolhuvudmän ska åläggas att ha enbart evidensbaserade antimobbingsprogram.
  • Modersmålsundervisning Barn och unga med ett främmande modersmål har (enligt grundskoleförordningen) rätt till modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan om de vill. Kommunen kan göra undantag om lämplig lärare saknas eller om antalet elever i en undervisningsgrupp understiger fem. Eleverna kan även få studiehandledning i andra ämnen på sitt modersmål. För nationella minoriteter gäller delvis andra regler.
  • Moms Nivån på momsen bör i princip vara generell. Men med en hög generell nivå som vi har idag behövs undantag. Exempel på det är livsmedels- och restaurangsektorn. Vi vill också se en sänkning av momsen på exempelvis tjänster som cykelreparationer, skomakeri och skrädderiverksamhet för att stärka tjänstesektorn.
  • Monarki Sverige är en av världens äldsta monarkier och bör bevaras. Vår monarki är en viktig symbol för Sverige i omvärlden och något att känna stolthet över. I och med att monarkin står ovanför partipolitiken så kan kungen och kungafamiljen representera hela svenska folket.
  • Människohandel Den viktigaste åtgärden för att få bort sexhandeln är att minska efterfrågan. Det behövs mer av samverkan mellan polis och sociala myndigheter liksom samverkan med exempelvis hotell och restauranger. 2011 höjdes maxstraffet för köp av sexuell tjänst från sex månaders till ett års fängelse. Det är något som Kristdemokraterna har arbetat för. Genom detta har polisen fått ökade möjligheter att använda tvångsmedel. Kristdemokraterna tycker att minimistraffet för människohandel ska höjas från två till fyra år.
  • Mänskliga fri- och rättigheter Det unika, okränkbara och universella människovärdet är den kristdemokratiska ideologins kärnpunkt. Personer eller stater som inskränker eller förvägrar sina medmänniskor eller medborgare tillgång till de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna kränker också människovärdet. En stat som inskränker yttrandefriheten, som förvägrar sina medborgare rätten till utbildning eller rätten till en god hälsa, som inte låter journalister skriva kritiskt, som förbjuder människor att organisera sig politiskt, som hindrar dem från att utöva sin tro – en sådan stat kränker de mänskliga fri- och rättigheterna.
  • Mötesindustrin Den del av besöksnäringen som handlar om när människor reser för att mötas – inom exempelvis yrkeslivet, föreningsliv eller i samband med musikevenemang – växer och är värd att satsa på. Kristdemokraterna vill att myndigheter, högskolor och andra offentliga verksamheter ska stimuleras att bjuda in till internationella möten i Sverige. Vi vill också att Sveriges ambassader och konsulat får bättre förutsättningar att marknadsföra Sverige.