Politik A-Ö

 • M

  • Maxtaxan Kristdemokraterna vill se över maxtaxans utformning, inte minst i syfte att minska barngruppernas storlek. Förskolan är kraftigt subventionerad, avgifterna som föräldrarna betalar har inte ökat sedan 2004 trots att kostnaderna per barn har stigit med 25 procent. För att höja kvaliteten i förskolan och minska gruppernas storlek behövs mer resurser. Vi vill därför bland annat höja taket i maxtaxan, för hushåll som överstiger 47 490 kronor i månaden. Kommunerna ska skjuta till motsvarande föräldrarnas prestation och staten skjuter samtidigt till mer än det dubbla för att införa en lag om max 12 barn i småbarnsgrupperna.
  • Migration Kristdemokraterna vill värna öppenheten och den fria rörligheten inom EU. Vi vill se fler lagliga vägar in i unionen. Samtidigt ska vi kunna känna oss trygga i att asylprövningen är rättssäker och att den som saknar skyddsskäl och får nej på sin asylansökan också lämnar landet. Sverige bör ha ett asylmottagande som hamnar på nordisk genomsnittsnivå. Vi vill främja arbetskraftsinvandring och tillgång till kvalificerad arbetskraft. Vi vill stoppa kompetensutvisningarna och samtidigt skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring för att motverka fusk/utnyttjande och undanträngning av invånare i utanförskap.
  • Mikroplaster Mikroplaster bryts inte ner i naturen och ansamlas därför allt högre upp i näringskedjan. Kristdemokraterna ställer sig bakom kravet på ett förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter och hygienprodukter. Även om dessa produkter står för en mindre andel av mikroplasterna i havet skulle ett sådant förbud ha ett tydligt värde.
  • Miljöbrott Kristdemokraterna anser att straffen för miljöbrott behöver bli strängare. Idag är det straff som utdöms inte tillräckligt avskräckande för att hindra allvarliga miljöbrott. Om straffet höjdes skulle också dessa brott prioriteras högre av åklagare. Allvarliga miljöbrott kan få långtgående konsekvenser och det är därför viktigt att de stoppas av rättsväsendet.
  • Miljöpolitik Kristdemokraternas miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken, den genomsyrar alla våra ställningstaganden. Vårt mål är att världen ska kunna lämnas till kommande generationer i ett bättre skick än vi själva fick ta emot den. Det är viktigt att satsa resurser på forskning och utveckling av förnybara drivmedel och energikällor. Det är också viktigt att bevara och främja den biologiska mångfalden så att våra ekosystem stärks.
  • Minerallagen En utredning bör tillsättas för att ta ett helhetsgrepp om minerallagens framtid. Denna utredning ska bland svara på om lagen ska finnas kvar eller ej. Utredningen ska också titta på om äganderättens utsträckning under markytan ska ändras och hur skador ska återställas. Utredningen behöver samtidigt beakta samhällets behov av olika slags mineraler för att klara omställningen till en klimatneutral energianvändning och upprätthålla Sveriges konkurrenskraft och sysselsättning.
  • Mobbning Att barn mår bra och känner sig trygga i skolan är avgörande för hur de kan lyckas i sitt lärande och sin utveckling. Därför krävs att skolor använder sig av metoder för att hantera mobbning som är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Skolverket bör få i uppdrag att göra en utvärdering av metoder mot mobbning och rekommendera program som kan användas. Kristdemokraterna gör också en stor satsning på elevhälsan, för att en väl utvecklad elevhälsovård förebygger ohälsa hos barn och unga.
  • Modersmålsundervisning Det är viktigt med modersmålsundervisning då forskning visar att goda kunskaper i modersmål underlättar inlärningen av nya språk. Barn och unga med ett främmande modersmål har rätt till modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Undervisning kan också ges via fjärrundervisning. Eleverna kan även få studiehandledning i andra ämnen på sitt modersmål. För nationella minoriteter gäller utökad rätt till undervisning i modersmål.
  • Moms Nivån på momsen bör i princip vara generell. Men med en hög generell nivå som vi har idag behövs undantag. Exempel på det är livsmedels- och restaurangsektorn. Vi vill se en generell höjning av alla momssatser med en procentenhet, för att istället sänka skatten på arbete.
  • Monarki Sverige är en av världens äldsta monarkier och bör bevaras. Vår monarki är en viktig symbol för Sverige i omvärlden och något att känna stolthet över. I och med att monarkin står ovanför partipolitiken så kan kungen och kungafamiljen representera hela svenska folket.
  • Människohandel Den viktigaste åtgärden för att få bort sexhandeln är att minska efterfrågan. Det behövs mer av samverkan mellan polis och sociala myndigheter liksom samverkan med exempelvis hotell och restauranger. 2011 höjdes maxstraffet för köp av sexuell tjänst från sex månaders till ett års fängelse. Det är något som Kristdemokraterna har arbetat för. Genom detta har polisen fått ökade möjligheter att använda tvångsmedel. Kristdemokraterna tycker att minimistraffet för människohandel ska höjas från två till fyra år.
  • Mänskliga fri- och rättigheter Det unika, okränkbara och universella människovärdet är den kristdemokratiska ideologins kärnpunkt. Vi menar att det finns en rad rättigheter, som tillkommer alla människor, enbart därför att vi är just människor. Det handlar exempelvis om rätten att få förverkliga värden som rätten till liv, frihet, ägande, religions- och yttrandefrihet. Det är politikens uppgift att respektera och främja människans naturliga rättigheter. Stater som förvägrar sina medmänniskor eller medborgare tillgång till de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna kränker också människovärdet. En stat som inskränker yttrandefriheten, som förvägrar sina medborgare utbildning, som inte låter journalister skriva kritiskt eller som förbjuder människor att organisera sig politiskt kränker de mänskliga fri- och rättigheterna.
  • Mötesindustrin Den del av besöksnäringen som handlar om när människor reser för att mötas – inom exempelvis yrkeslivet, föreningsliv eller i samband med musikevenemang – växer och är värd att satsa på. Kristdemokraterna vill att myndigheter, högskolor och andra offentliga verksamheter ska stimuleras att bjuda in till internationella möten i Sverige. Vi vill också att Sveriges ambassader och konsulat får bättre förutsättningar att marknadsföra Sverige.