Politik A-Ö

 • M

  • Matchningsanställning För att förbättra möjligheten för långtidsarbetslösa att hitta en väg tillbaka till arbete vill Kristdemokraterna införa matchningsanställningar. Det innebär att den arbetssökande får en anställning hos ett av staten upphandlat rekryteringsföretag och stöd genom en kombination av handledning och kompetensutveckling. Det är rekryteringsföretaget som har arbetsgivaransvaret men ska också arbeta aktivt för att den arbetssökande ska få en anställning hos en annan arbetsgivare
  • Maxtaxan Kristdemokraterna vill se över maxtaxans utformning, inte minst i syfte att minska barngruppernas storlek. Förskolan är kraftigt subventionerad, avgifterna som föräldrarna betalar har inte ökat sedan 2004 trots att kostnaderna per barn har stigit med 25 procent. Kostnaden för ett barn i förskolan är i genomsnitt omkring 125 000 kronor per år. För att höja kvaliteten i förskolan och minska gruppernas storlek behövs mer resurser. Taxan bör kopplas till barnens vistelsetid och taket bör indexeras.
  • Migration Kristdemokraterna vill främja rörligheten mellan länder. Vi står för en reglerad invandring där rätten att få sitt skyddsbehov prövat i en rättssäker asylprocess är grundläggande. Samtidigt ska vi kunna känna oss trygga i att asylprövningen är rättssäker, eftersom den som saknar skyddsskäl och får nej på sin asylansökan också ska lämna landet. Arbetskraftsinvandringen är en annan typ av migration som är viktig eftersom Sverige behöver god tillgång till kvalificerad arbetskraft. Arbetskraftsinvandring bidrar därigenom till att ett land utvecklas och till en växande ekonomi.
  • Mikroplaster Mikroplaster bryts inte ner i naturen och ansamlas därför allt högre upp i näringskedjan. Kristdemokraterna ställer sig bakom kravet på ett förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter och hygienprodukter. Även om dessa produkter står för en mindre andel av mikroplasterna i havet skulle ett sådant förbud ha ett tydligt värde.
  • Miljöbrott Kristdemokraterna anser att straffen för miljöbrott behöver bli strängare. Idag är det straff som utdöms inte tillräckligt avskräckande för att hindra allvarliga miljöbrott. Om straffet höjdes skulle också dessa brott prioriteras högre av åklagare. Allvarliga miljöbrott kan få långtgående konsekvenser och det är därför viktigt att de stoppas av rättsväsendet.
  • Miljöpolitik Kristdemokraternas miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken, den genomsyrar alla våra ställningstaganden. Vårt mål är att världen ska kunna lämnas till kommande generationer i ett bättre skick än vi själva fick ta emot den. Det är viktigt att satsa resurser på forskning och utveckling av förnybara drivmedel och energikällor. Det är också viktigt att bevara och främja den biologiska mångfalden så att våra ekosystem stärks.
  • Mobbning Att barn mår bra och känner sig trygga i skolan är avgörande för hur de kan lyckas i sitt lärande och sin utveckling. Därför krävs att skolor använder sig av metoder för att hantera mobbning som är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Skolverket bör få i uppdrag att göra en utvärdering av metoder mot mobbning och rekommendera program som kan användas. Kristdemokraterna gör också en stor satsning på elevhälsan, för att en väl utvecklad elevhälsovård förebygger ohälsa hos barn och unga.
  • Modersmålsundervisning Det är viktigt med modersmålsundervisning då forskning visar att goda kunskaper i modersmål underlättar inlärningen av nya språk. Barn och unga med ett främmande modersmål har rätt till modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Undervisning kan också ges via fjärrundervisning. Eleverna kan även få studiehandledning i andra ämnen på sitt modersmål. För nationella minoriteter gäller utökad rätt till undervisning i modersmål.
  • Moms Nivån på momsen bör i princip vara generell. Men med en hög generell nivå som vi har idag behövs undantag. Exempel på det är livsmedels- och restaurangsektorn. Vi vill också se en sänkning av momsen på exempelvis tjänster som cykelreparationer, skomakeri och skrädderiverksamhet för att stärka tjänstesektorn.
  • Monarki Sverige är en av världens äldsta monarkier och bör bevaras. Vår monarki är en viktig symbol för Sverige i omvärlden och något att känna stolthet över. I och med att monarkin står ovanför partipolitiken så kan kungen och kungafamiljen representera hela svenska folket.
  • Människohandel Den viktigaste åtgärden för att få bort sexhandeln är att minska efterfrågan. Det behövs mer av samverkan mellan polis och sociala myndigheter liksom samverkan med exempelvis hotell och restauranger. 2011 höjdes maxstraffet för köp av sexuell tjänst från sex månaders till ett års fängelse. Det är något som Kristdemokraterna har arbetat för. Genom detta har polisen fått ökade möjligheter att använda tvångsmedel. Kristdemokraterna tycker att minimistraffet för människohandel ska höjas från två till fyra år.
  • Mänskliga fri- och rättigheter Det unika, okränkbara och universella människovärdet är den kristdemokratiska ideologins kärnpunkt. Vi menar att det finns en rad rättigheter, som tillkommer alla människor, enbart därför att vi är just människor. Det handlar exempelvis om rätten att få förverkliga värden som rätten till liv, frihet, ägande, religions- och yttrandefrihet. Det är politikens uppgift att respektera och främja människans naturliga rättigheter. Stater som förvägrar sina medmänniskor eller medborgare tillgång till de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna kränker också människovärdet. En stat som inskränker yttrandefriheten, som förvägrar sina medborgare utbildning, som inte låter journalister skriva kritiskt eller som förbjuder människor att organisera sig politiskt kränker de mänskliga fri- och rättigheterna.
  • Mötesindustrin Den del av besöksnäringen som handlar om när människor reser för att mötas – inom exempelvis yrkeslivet, föreningsliv eller i samband med musikevenemang – växer och är värd att satsa på. Kristdemokraterna vill att myndigheter, högskolor och andra offentliga verksamheter ska stimuleras att bjuda in till internationella möten i Sverige. Vi vill också att Sveriges ambassader och konsulat får bättre förutsättningar att marknadsföra Sverige.