Politik A-Ö

 • L

  • LAS Lagen om anställningsskydd är en lagstiftning som utgör ett viktigt skydd för den enskilde på arbetsmarknaden. Men ett alltför långtgående arbetsrättsligt skydd kan emellertid innebära ökade svårigheter för personer som står utanför arbetsmarknaden att få jobb, då det kan innebära att färre arbetsgivare vill anställa. Kristdemokraterna vill i första hand att arbetsmarknadens parter kommer överens om väl fungerande arbetsrättsliga regler på arbetsmarknaden, men vi vill också utöka företagens möjlighet till undantag från turordningsreglerna.
  • LOV LOV, Lagen Om Valfrihetssystem, innebär att omsorgstagaren som ska få välja vem som ska ge omsorg samtidigt som kommunen är ytterst ansvarig för äldreomsorgen. LOV kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. Vi vill utöka valfriheten inom äldreomsorgen till att omfatta hemsänd mat. Vi vill förenkla för idéburna företag och organisationer att verka i välfärden.
  • LSS Den stora LSS-utredningen visade på stora lokala variationer i bedömning av personlig assistans. Arbete pågår därför för en mer rättvis och jämlik bedömning av behovet av personlig assistans. För oss är det viktigt att rättigheterna enligt LSS inte urholkas.
  • Lärare Lärarna är skolans viktigaste resurs. Vi vill stärka lärarnas status bland annat genom höjda löner och minskad administrativ börda. Statusen på lärarutbildningen behöver höjas och bli mer likvärdig. Därför vill vi höja antagningskraven till lärarutbildningen, införa lämplighetstester och att ämneslärarutbildningen ska centraliseras till de högskolor och universitet som har en gedigen ämneskunskap. Vi föreslår också ett speciallärarlyft som kan ge 6 000 fler speciallärare. Det kommer alla elever till del men främst dem som behöver extra hjälp och stöd.
  • Lärlingsprogram Kristdemokraterna har varit drivande för införandet av lärlingsutbildning som en alternativ utbildningsväg inom gymnasieskolan. Fördelen med lärlingsprogram är att man under sin utbildning får både erfarenheter och kontakter i arbetslivet, vilket kan göra det lättare att ta sig in på arbetsmarknaden.