Politik A-Ö

 • L

  • Landsbygd Kristdemokraterna vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. På landsbygdens finns energikällorna, mineralerna som behövs i den hållbara tekniken och den växtlighet som tillhandahåller livsmedel, energi, rekreation och inte minst en livsmiljö för de arter som vi delar vårt land med. Genom att lyfta undan de hinder som idag finns för livet på landet kan vi få en positiv utveckling som gynnar hela vårt land, inklusive städerna.
  • LAS Lagen om anställningsskydd är en lagstiftning som utgör ett viktigt skydd för den enskilde på arbetsmarknaden. Men ett alltför långtgående arbetsrättsligt skydd kan emellertid innebära ökade svårigheter för personer som står utanför arbetsmarknaden att få jobb, då det kan innebära att färre arbetsgivare vill anställa. Kristdemokraterna vill i första hand att arbetsmarknadens parter kommer överens om väl fungerande arbetsrättsliga regler på arbetsmarknaden, men vi vill också utöka företagens möjlighet till undantag från turordningsreglerna.
  • LOV LOV, Lagen Om Valfrihetssystem, innebär att omsorgstagaren som ska få välja vem som ska ge omsorg samtidigt som kommunen är ytterst ansvarig för äldreomsorgen. LOV kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. Vi vill utöka valfriheten inom äldreomsorgen till att omfatta hemsänd mat. Vi vill förenkla för idéburna företag och organisationer att verka i välfärden.
  • LSS LSS är den största frihetsreformen för personer med funktionsnedsättning. Vänsterregeringen har försämrat stödet för några av de som behöver det mest. Sedan hösten 2015 har antalet assistansberättigade minskat och beviljandegraden av nya ansökningar rekordlåg. Fusk måste motverkas kraftfullt och effektivt men vi vill återställa intentionen med LSS så att de som behöver ersättningen kan leva, inte bara överleva.
  • Lärare Lärarna är skolans viktigaste resurs. Vi vill stärka lärarnas status bland annat genom höjda löner och minskad administrativ börda. Statusen på lärarutbildningen behöver höjas. Därför vill vi höja antagningskraven till lärarutbildningen. Vi föreslår också ett speciallärarlyft som kommer alla elever till del men främst dem som behöver extra hjälp och stöd.
  • Lärlingsprogram Kristdemokraterna har varit drivande för införandet av lärlingsutbildning som en alternativ utbildningsväg inom gymnasieskolan. Fördelen med lärlingsprogram är att man under sin utbildning får både erfarenheter och kontakter i arbetslivet, vilket kan göra det lättare att ta sig in på arbetsmarknaden.