Politik A-Ö

 • K

  • Kameraövervakning Idag tvingas Polisen till tidsödande tillståndssökning för kameraövervakning i brottsbekämpande syfte. Ibland kan det ta flera år innan ett tillstånd ges. Vi vill ta bort Polisens tillståndsplikt för kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser och på platser med högt skyddsvärde, exempelvis där riskerna för en terrorattack är höga.
  • Klassikerlista I en tid av individualiserad mediekonsumtion och ökad kulturell mångfald ökar behovet av gemensamma referenspunkter och gemensamma värden. Kristdemokraterna föreslår att skolan ska införa en klassikerlista. En lista med litterära verk – men också filmer och musik, som alla elever bör ha tagit del av under sin skolgång.
  • Klimat Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Kristdemokraterna har medverkat till riksdagens beslut om att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser. För att nå målet krävs en samhällsomställning för att kraftigt reducera vår klimatpåverkan.
  • Kollektivtrafik Kristdemokraterna vill se en utbyggd kollektivtrafik som möjliggör att fler invånare i mindre orter kan utnyttja den.
  • Kommunala skatteutjämningssystemet Sveriges kommuner har olika förutsättningar när det gäller skattekraft och demografi. Därför behövs ett utjämningssystem som ger alla Sveriges kommuner ekonomiska förutsättningar för att leverera trygg vård och omsorg, en välfungerande skola och trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar.
  • Konflikthantering och fredsbyggande Konflikthantering och fredsbyggande är betydligt bredare än undertecknandet av ett fredsavtal. Om ett fredsavtal inte resulterar i demokrati, rättsstatliga principer och försoning mellan de tidigare stridande parterna, kan en verkligt hållbar fred inte byggas. Sannolikheten är då stor att de tidigare kombattanterna tar till vapen på nytt.
  • Konsumenträtt Konsumentmakt och valfrihet är mål som bara kan tillgodoses inom ramen för marknadsekonomin. En väl fungerande marknad är den bästa förutsättningen för att tillgodose konsumenternas önskemål om bra produkter till låga priser med god service.
  • Konsumtion Konsumtion, såväl privat som offentlig, måste ske på ett ansvarsfullt sätt. Kristdemokraterna vänder sig emot de avigsidor i konsumtionssamhället som lett till en materialistiskt inspirerad slit- och slängfilosofi. Ansvarsfull och miljövänlig konsumtion måste därför underlättas. Det försöker vi styra delvis genom höjda skatter på miljöförstörande konsumtion.
  • Kriminalvård Tiden inom kriminalvården ska användas på ett meningsfullt sätt och bestå av insatser som möjliggör att den dömde kan återvända till ett liv utan brottslighet. Utbildning, arbetsträning och behandling mot alkohol- och narkotikamissbruk bör erbjudas. Frigivningen måste förberedas i god tid. För att undvika återfall bör den frigivne få hjälp att skaffa bostad, arbete och en meningsfull fritidssysselsättning. Satsningar på kriminalvården bör ses som ett sätt att minska brottsligheten i framtiden. Samtidigt ska fängelsevistelsen vara så pass repressiv att brottet sonas och brottsoffret får upprättelse, det vill säga att rättvisa skipas.
  • Kristdemokraterna Vårt partinamn berättar vad vi står för – en demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. En vanlig missuppfattning är att man måste vara religiöst engagerad för att vara med. Det är fel. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet.
  • Kultur och media Att värna om människans inre liv är lika självklart för Kristdemokraterna som att garantera hennes materiella behov. Politikens uppgift är inte att styra kulturen utan att ge den möjlighet att växa fritt, både på amatörnivå och på professionell nivå. Vi vill bevara det materiella och immateriella kulturarvet, verka för mer kulturverksamhet i skolan och stärka det civila samhället – till exempel föreningar, organisationer och trossamfund.
  • Kvinnojourer Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt problem. Socialnämndens har ett ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, att det alltid finns ett stöd att tillgå för den enskilda kvinnan och barnen, oavsett om kvinnojouren drivs i kommunal eller ideell regi. Samtidigt är det också viktigt att rikta insatser mot våldsutövaren för att förändra beteendet.
  • Kvinnors företagande Att möjliggöra för privat företagande inom kvinnodominerade branscher är ett sätt att påverka möjligheten att som kvinna starta och driva företag. Dessa har traditionellt varit enbart offentligt drivna, vilket Kristdemokraterna har varit med och förändrat genom Lagen om valfrihetssystem. För att komma bort från dagens snedvridna könsfördelning bland företagare är det viktigt att öka satsningarna på affärsrådgivning för kvinnor och göra det lättare för kvinnor att få tag på riskvilligt startkapital.
  • Kvotering Kristdemokraterna är emot kvotering. Tillsättningar av tjänster och uppdrag ska ske utifrån kompetens, inte utifrån kön, ursprung eller ålder. När det gäller kvotering av föräldraförsäkringen anser vi att familjer själva ska bestämma över sin egen vardag, och att inga dagar därför ska öronmärkas för den ena eller andra föräldern. Att besluta om kvotering till styrelser i bolag strider mot äganderätten. Politiken kan inte bestämma över hur ett företag ska forma sin styrelse.
  • Kärnkraft

   Sveriges behov av elenergi kommer öka om vi ska klara omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Därför behöver vi investera i ny kärnkraft. Morgondagens kärnkraft har potential att vara både säkrare och mer effektiva än dagens. Kristdemokraterna vill därför säkerställa att inte fler reaktorer läggs ner och att investeringar i ny och uppgraderad kärnkraft inte hindras. Utan investeringar i kärnkraft kommer Sverige inom en relativt nära framtid tvingas importera smutsig kolkraft från Tyskland.

  • Landsbygd Kristdemokraterna vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. Genom landsbygdens produktion av bland annat livsmedel, energi och naturmaterial skapas förutsättningar för tillväxt i hela landet. Natur och miljö ska förvaltas ansvarsfullt så att nästkommande generationer kan ta över ett hållbart samhälle. Kristdemokraterna vill ha fungerande service så som barnomsorg, skola, sjukvård och infrastruktur i hela landet. Det är även väsentligt att företag får goda förutsättningar att växa och utvecklas. Detta kräver bland annat en väl utbyggd IT-infrastruktur.