Politik A-Ö

 • K

  • Klassikerlista I en tid av individualiserad mediekonsumtion och ökad kulturell mångfald ökar behovet av gemensamma referenspunkter och gemensamma värden. Kristdemokraterna föreslår att skolan ska införa en klassikerlista. En lista med litterära verk – men också filmer och musik, som alla elever bör ha tagit del av under sin skolgång. Det ger också möjligheter att med litteratur och konst som redskap förmedla etik och konkretisera de goda värderingar som behövs i ett samhälle.
  • Klimatförändring Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Kristdemokraterna och allianspartierna har beslutat om målet att Sverige 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser. För att nå målet krävs en samhällsomställning för att kraftigt reducera vår klimatpåverkan.
  • Koldioxidskatt Koldioxidskatt är en riktad skatt på en rad bränslen. Utifrån principen att förorenaren betalar, stimulerar skatten en övergång från ett fossilberoende samhälle till ett mera hållbart samhälle som använder förnybar energi.
  • Kollektivtrafik Kristdemokraterna vill se en utbyggd kollektivtrafik som möjliggör att fler invånare i mindre orter kan utnyttja den.
  • Kommunala skatteutjämningssystemet Sveriges kommuner har olika förutsättningar när det gäller skattekraft och demografi. Därför behövs ett utjämningssystem som ger alla Sveriges kommuner ekonomiska förutsättningar för att leverera trygg vård och omsorg, en välfungerande skola och trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar.
  • Konflikthantering och fredsbyggande Konflikthantering och fredsbyggande är betydligt bredare än undertecknandet av ett fredsavtal. Och om ett fredsavtal inte resulterar i demokrati och försoning mellan de tidigare, stridande parterna, kan en verkligt hållbar fred inte byggas. Sannolikheten är då stor att de tidigare kombattanterna tar till vapen på nytt, någonting som fallen Sudan och Sydsudan visat oss.
  • Konsumenträtt Konsumentmakt och valfrihet är mål som bara kan tillgodoses inom ramen för marknadsekonomin. En väl fungerande marknad är den bästa förutsättningen för att tillgodose konsumenternas önskemål om bra produkter till låga priser med god service.
  • Konsumtion Konsumtion, såväl privat som offentlig, måste ske på ett ansvarsfullt sätt. Kristdemokraterna vänder sig emot de avigsidor i konsumtionssamhället som lett till en materialistiskt inspirerad slit- och slängfilosofi. Ansvarsfull och miljövänlig konsumtion måste därför underlättas.
  • Krigsmaterielexport Kristdemokraterna motsätter sig export av krigsmateriel till diktaturer, där grundläggande mänskliga fri- och rättigheter inte respekteras. I vårt principprogram finns sedan 2001ett krav att det bör införas ett demokratikriterium för svensk krigsmaterielexport. Efter påtryckningar från Kristdemokraterna tillsatte regeringen den 1 juni år 2012 en parlamentarisk utredning som bland annat ska se över möjligheten att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. Kravet på demokratikriterium innebär inte att vi ställer oss avvisande till svensk krigsmaterielexport i stort. Dock är det säkerhetspolitiska hänsyn – förutsatt att köparlandet är en demokrati som respekterar mänskliga rättigheter - och inte näringspolitiska särintressen, som skall utgöra grunden för vår krigsmaterielexport.
  • Kriminalvård Tiden inom kriminalvården ska användas på ett meningsfullt sätt och bestå av insatser som möjliggör att den dömde kan återvända till ett liv utan brottslighet. Utbildning, arbetsträning och behandling mot alkohol- och narkotikamissbruk bör erbjudas. Frigivningen måste förberedas i god tid. För att undvika återfall bör den frigivne få hjälp att skaffa bostad, arbete och en meningsfull fritidssysselsättning. Satsningar på kriminalvården bör ses som ett sätt att minska brottsligheten i framtiden. Samtidigt ska fängelsevistelsen vara så pass repressiv att brottet sonas och brottsoffret får upprättelse, det vill säga att rättvisa skipas.
  • Kristdemokraterna Vårt partinamn berättar vad vi står för – en demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. En vanlig missuppfattning är att man måste vara religiöst engagerad för att vara med. Det är fel. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet.
  • Kultur och media Att värna om människans inre liv är lika självklart för Kristdemokraterna som att garantera hennes materiella behov. Politikens uppgift är inte att styra kulturen utan att ge den möjlighet att växa fritt, både på amatörnivå och på professionell nivå. Vi vill bevara det materiella och immateriella kulturarvet, verka för mer kulturverksamhet i skolan och stärka det civila samhället – till exempel föreningar, organisationer och trossamfund.
  • Kvinnojourer Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt problem. Socialnämndens har ett ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, att det alltid finns ett stöd att tillgå för den enskilda kvinnan och barnen, oavsett om kvinnojouren drivs i kommunal eller ideell regi. Samtidigt är det också viktigt att rikta insatser mot våldsutövaren för att förändra beteendet.
  • Kvinnors företagande Att bredda arbetsmarknaden inom kvinnodominerade yrken, till exempel genom att införa Lagen om valfrihetssystem, är ett sätt att påverka möjligheten att som kvinna starta och driva företag. För att komma bort från dagens snedvridna könsfördelning bland företagare är det viktigt att öka satsningarna på affärsrådgivning för kvinnor och göra det lättare för kvinnor att få tag på riskvilligt startkapital.
  • Kvotering Kristdemokraterna är emot kvotering. Tillsättningar av tjänster och uppdrag ska ske utifrån kompetens, inte utifrån kön, ursprung eller ålder. När det gäller kvotering av föräldraförsäkringen anser vi att familjer själva ska bestämma över sin egen vardag, och att inga dagar därför ska öronmärkas för den ena eller andra föräldern. Att besluta om kvotering till styrelser i bolag strider mot äganderätten menar vi. Politiken kan inte bestämma över hur ett företag ska forma sin styrelse. Däremot har Alliansen tagit ansvar för en jämnare könsfördelning på ledande befattningar inom staten och vi tycker att det är en positiv strävan.
  • Kärnkraft Kristdemokraterna har varit drivande för att befintliga reaktorer ska få ersättas med nya säkrare och mer effektiva kärnkraftsverk. Kärnkraften uppfyller ett av de viktigaste kraven som i dag ställs på energiproduktion, nämligen låga utsläpp av växthusgaser. Kärnkraften ska omgärdas av strikta säkerhetskrav som även omfattar slutförvaring av utbränt bränsle. Morgondagens kärnkraft har potential att vara både säkrare och långt mer effektivare än dagens.
  • Landsbygd Kristdemokraterna vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. Genom landsbygdens produktion av bland annat livsmedel, energi och naturmaterial skapas förutsättningar för tillväxt i hela landet. Förvaltarskapstanken genomsyrar vår syn på landsbygdens gemensamma resurser. Natur och miljö ska förvaltas ansvarsfullt så att nästkommande generationer kan ta över ett hållbart samhälle. Kristdemokraterna vill ha fungerande service så som barnomsorg, skola, sjukvård och infrastruktur i hela landet. Det är även väsentligt att företag får goda förutsättningar att växa och utvecklas.