Politik A-Ö

 • J

  • Jakt Jakt är både en viktig fritidssysselsättning, samhällsnytta och en näringsverksamhet i form av bland annat jaktturism. Viltförvaltningen behöver decentraliseras ytterligare – från europeisk nivå till nationell nivå och från nationell nivå till regional nivå. Jakten på överetablerade arter, inte minst vildsvin och dovhjort, bör utökas.
  • Jobb Människan har ett inre behov att få känna gemenskap med andra, ta eget ansvar och utvecklas som person, att få arbeta 100 procent av sin förmåga. Aktivt arbete och engagemang, oavsett om det är organiserat förvärvsarbete eller annan form av meningsfullt ansvarstagande för familj, vänner eller andra medmänniskor är därför av största vikt.
  • Jobbskatteavdraget Jobbskatteavdragen gör det mer lönsamt att arbeta och stärker ekonomin för de flesta hushåll, procentuellt allra mest till de med lägre inkomster. Alliansregeringen genomförde fem jobbskatteavdrag vilket inneburit skattesänkningar på en månadslön per år för heltidsarbetande samt att vi i dag har 70 000-100 000 fler som arbetar än vad vi annars hade haft. Kristdemokraterna har även föreslagit dubbelt jobbskatteavdrag för dem som varit sjukskrivna eller arbetslösa under längre tid, för personer under 25 år och nyanlända de fem första åren.
  • Jordbruk Jordbruket är av central betydelse för produktionen av livsmedel, för att landsbygden ska vara levande och öppna landskap ska kunna vidmakthållas. Kristdemokraterna anser att Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel ska öka. Därför vill vi förbättra konkurrenskraften i det svenska jordbruket. Vi vill även reformera EU:s jordbrukspolitik så att lika villkor ska råda mellan lantbrukare i de olika medlemsländerna. Regelkrånglet för jordbrukare måste minska betydligt.
  • Jämställda pensioner För att stärka framförallt kvinnors pensioner vill vi att premiepensionen automatiskt delas lika (om de inte begär något annat) mellan makar som har gemensamma barn under tolv år. Detta skulle kompensera kvinnorna som i genomsnitt har haft lägre lön och i högre utsträckning arbetat deltid samt tagit ett större ansvar för hemarbetet och omsorgen om barnen. Vi slopar samtidigt den avgift som idag finns vid överföring av premiepension. Vi vill även utöka pensionsrätten för småbarnsföräldrar genom flera barnrättsår, från 4 till 5 år, i pensionssystemet och en höjd jämförelseinkomst.
  • Jämställdhet Grunden för Kristdemokraternas jämställdhetspolitik är alla människors lika värde. Både män och kvinnor ska ha makt över sina liv och makt att forma sina liv utifrån egna önskemål. Kristdemokraterna vill undanröja strukturella och juridiska hinder men också jobba med attitydförändringar och opinionsbildning. Ett jämställt förhållningssätt grundläggs i familjen. Jämställdhet är viktigt både familjen och i arbetslivet. Därför bör alla beslut analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kvotering och andra tvingande lagstiftningsåtgärder är inte rätt väg att gå, bland annat eftersom de riskerar att befästa betydelsen av kön i stället för kompetens.
  • Järnväg Järnvägen är ett omtyckt och klimateffektivt transportslag som behöver utvecklas mot större kapacitet och driftsäkerhet. Kristdemokraterna verkar för att en större andel av person- och godstransporter ska gå på järnväg. Vi vill prioritera en fortsatt upprustning av befintliga järnvägar, samt utbyggnad av nya sträckor som behövs för att öka kapaciteten och funktionaliteten.