Politik A-Ö

 • I

  • Idéburna företag Den sociala marknadsekonomin är den bas som kristdemokratisk ekonomisk politik vilar på. I dagens samhälle finns ett stort engagemang i gränslandet mellan den civila sfären och marknaden, inte minst inom vård- och omsorgsområdet. Vi anser att det offentliga ska stödja och vara ett komplement till det idéburna företagandet.
  • Ideella organisationer Ideella organisationer är en mycket viktig del av samhället. De har ofta viktiga och samhällsnyttiga verksamheter. Det är i ideella organisationer och det civila samhället som människors engagemang på bästa sätt tas tillvara och utvecklas. Kristdemokraterna vill uppmuntra till ökat engagemang i ideella organisationer genom minskad statlig styrning, avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer och genom fortsatt momsfrihet för ideella föreningar.
  • Inkomstskatter Inkomstskatterna ska utformas så att arbete, studier och kompetensutveckling lönar sig. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin egen lön. Vi har föreslagit att nyanlända och ungdomar under 25 år får tjäna sin första halvmiljon kronor skattefritt. Kristdemokraterna vill sänka skatten för pensionärerna samt för låg- och medelinkomsttagarna. Vi vill också införa ett förstärkt jobbskatteavdrag för dem som går från långtidsarbetslöshet till arbete - ett nystartsavdrag - och ett jobbskatteavdrag för dem som fyllt 64 år.
  • Innovation Sverige är ett av världens bästa länder på innovation men bland de sämsta på att kommersialisera dessa. Kristdemokraterna vill stärka samverkan mellan universitet, forskningsinstitut och näringsliv och se nya gemensamma forskningsprogram som återpeglar näringslivets behov och där staten deltar som betydande finansiär.
  • Integration Kristdemokraterna vill ge personer som kommer till Sverige möjlighet att vara med och bygga samhället genom arbete, praktik och studier. Vi vill också följa upp de personer som finns i Sverige sedan många år tillbaka. Vi vill att de som kommer till Sverige och inte går in i regeringens etableringsreform ska få möjlighet till Svenska för invandrare och annan samhällsintroduktion. Vi vill också förbättra värderingen av akademiska kunskaper och arbetslivserfarenheter, så att kunskaper som man skaffat sig i andra länder går att använda på den svenska arbetsmarknaden.
  • Integritet Rätten till integritet är en mänsklig fri- och rättighet och ska vara garanterad i grundlagen. Kristdemokraterna vill införa en författningsdomstol som bland annat ska kunna pröva om ny lagstiftning riskerar att inskränka integriteten.
  • Inträdesjobb En anställningsreform som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden är nödvändig. Fler måste få chansen till ett arbete. Speciellt lågt utbildade och nyanlända har svårigheter att få sitt första jobb. Höga kostnader för att anställa försvårar inträdet på arbetsmarknaden markant. Därför har Alliansen föreslagit  ny anställningsreform -  inträdesjobb - som riktar sig mot nyanlända, under de fem första åren i Sverige, samt ungdomar upp till 23 år utan fullständig gymnasieutbildning. Lönen uppgår till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad. 30 procent av arbetstiden anses därmed gå till utbildning eller att lära sig jobbet på jobbet. För att sänka kostnaderna att anställa slopas arbetsgivaravgiften i tre år.    
  • Invandring Invandring är i grunden positivt och bidrar i allmänhet till utveckling och välfärd. Kristdemokraterna vill ha en human och rättssäker flyktingpolitik. Anhöriginvandringen ska möjliggöra för återförening av familjer som splittrats av krig och andra omständigheter. Arbetskraftsinvandring bidrar till vår välfärd. Inom regeringssamarbetet har Kristdemokraterna varit pådrivande för att underlätta alla dessa typer av invandring. Kristdemokraterna menar att det mångkulturella samhället kräver en gemensam etisk grund som respekteras av såväl majoritetsbefolkningen som minoriteter.