Politik A-Ö

 • I

  • Idéburna företag Den sociala marknadsekonomin är den bas som kristdemokratisk ekonomisk politik vilar på. I dagens samhälle finns ett stort engagemang i gränslandet mellan den civila sfären och marknaden, inte minst inom vård- och omsorgsområdet. Vi anser att det offentliga ska stödja och vara ett komplement till det idéburna företagandet.
  • Ideella organisationer Ideella organisationer är en mycket viktig del av samhället. De har ofta viktiga och samhällsnyttiga verksamheter. Det är i ideella organisationer och det civila samhället som människors engagemang på bästa sätt tas tillvara och utvecklas. Kristdemokraterna vill uppmuntra till ökat engagemang i ideella organisationer genom minskad statlig styrning och avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer.
  • Inkomstskatter Inkomstskatterna ska utformas så att arbete, utbildning och ansvarstagande lönar sig. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin egen lön. Vårt mål är att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt samt att inte fler än 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt. Vi föreslår breda skattesänkningar på all inkomst och riktade skattesänkningar till särskilda grupper som står långt från arbetsmarknaden. Det gäller långtidsarbetslösa, nyanlända, jobbskatteavdrag för dem som fyllt 64 och unga under 25 år. Föräldrar med barn under 18 år ska därutöver få en skattesänkning på 500 kr/månad och förälder. Kristdemokraterna vill också ta bort hela skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare, vilket minskar skatten väsentligt.
  • Innovation Sverige är ett av världens bästa länder på innovation men bland de sämsta på att kommersialisera dessa . Kristdemokraterna vill stärka samverkan mellan universitet, forskningsinstitut och näringsliv och se nya gemensamma forskningsprogram som återspeglar näringslivets behov och där staten deltar som betydande finansiär.
  • Integration Kristdemokraterna vill ge personer som kommer till Sverige möjlighet att vara med och bygga samhället genom arbete, praktik och studier.  Vi vill att de som kommer till Sverige från första dagen påbörjar ett asylprogram med SFI-studier. Från början ska också överföringen av våra grundvärderingar påbörjas i form av samhällsorientering. Våra grundvärderingar kommer av den judisk-kristna etiken och kan sägas vara Sveriges etiska modersmål. Vi vill också införa ett språkprov för att få permanent uppehållstillstånd, för att stärka incitamenten att lära sig grundläggande svenska. Det etableringsprogram som nyanlända idag går i högst två år bör också förlängas och göras flexibelt i upp till fem år.
  • Integrationsberedning Vi vill införa en integrationsberedning där riksdagens samtliga partier tillsammans med regeringskansliet kontinuerligt arbetar fram Sveriges långsiktiga integrationskapacitet; hur många bostäder som finns tillgängliga, hur arbetsmarknaden utvecklas, hur språkkunskaperna ser ut och hur många platser som finns i skolan. I arbetet ska även ingå att ta fram politiska åtgärder och ekonomiska ramverk utifrån de behov som finns. Därmed uppnås även en bättre ansvarsbalans mellan staten och kommunerna.
  • Integritet Rätten till integritet är en mänsklig fri- och rättighet och ska vara garanterad i grundlagen. Kristdemokraterna vill införa en författningsdomstol som bland annat ska kunna pröva om ny lagstiftning riskerar att inskränka integriteten.
  • Internationell handel/export Sverige är ett exportberoende land som gynnas av ökad handel med omvärlden. Sverige skall vara en aktiv röst inom EU och i världen för att driva på fler och mer omfattande globala frihandelsavtal.
  • Inträdesjobb En ny anställningsreform som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden är nödvändig. Fler måste få chansen till ett arbete. Speciellt lågt utbildade och nyanlända har svårigheter att få sitt första jobb. Höga kostnader för att anställa försvårar inträdet på arbetsmarknaden markant. Anställningsreform riktar sig mot nyanlända, under de fem första åren i Sverige, samt ungdomar upp till 23 år utan fullständig gymnasieutbildning. Lönen uppgår till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad. 30 procent av arbetstiden anses därmed gå till utbildning eller att lära sig jobbet på jobbet. För att sänka kostnaderna att anställa slopas arbetsgivaravgiften i tre år. Kristdemokraterna menar att parternas förslag om Etableringsjobb bör prövas. Om den inte fungerar avser vi att verka för att inträdesjobben införs.    
  • Invandring Kristdemokraterna vill ha en ordnad, human och långsiktigt ansvarsfull migrations- och integrationspolitik. Sverige bör ha ett mottagande som hamnar på nordisk genomsnittsnivå. Den som söker asyl ska få en snabb och rättssäker prövning, och den som får avslag på sin ansökan ska skyndsamt lämna landet. Reglerad arbetskraftsinvandring är viktig eftersom Sverige behöver god tillgång till kvalificerad arbetskraft. Regelverket ska stoppa fusk och utnyttjande av arbetskraft. En lyckad integration kräver anpassning till de värderingar som präglar vårt samhälle. Exempelvis barnäktenskap och månggifte är grundat i en kvinnosyn som är oförenlig med ett gott samhälle.