Politik A-Ö

 • H

  • HBT Kristdemokraternas politik utgår från att varje person är unik och oersättlig. Alla har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Utifrån vår människosyn vill vi värna alla människors liv, frihet och värdighet. Våld, diskriminering och uttalanden som kränker hbt-personers människovärde strider mot vår ideologi. Kristdemokraterna föreslår bland annat att transpersoner som enligt tidigare lagstiftning tvingades till sterilisering vid könskorrigering ska få ersättning av staten då det medfört stort lidande.
  • Hedersrelaterat våld Hedersrelaterat våld, där kvinnor eller män som inte underordnar sig vissa bestämmelser bestraffas, är en av de mest extrema formerna av förtryck. Det behövs mer resurser till utbildning kring våld och hedersrelaterat våld bland personal inom stat, kommun och landsting. Det behövs även fler skyddade boenden. Kristdemokraterna vill även särreglera hedersbrott i brottsbalken.
  • Hemlöshet Enligt socialtjänstlagen ska kommunen i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Den som drabbats av hemlöshet har oftast även andra problem och kommunerna måste bli bättre på att se helheten. ”Bostad först” är en metod som visat goda resultat. Vi ser positivt på regeringens initiativ till en nationell samordnare med uppgift att stödja och stimulera kommunerna till att formulera regionalt anpassade strategier för att minska antalet barnfamiljer som riskerar att vräkas.
  • Hjälpmedel Hjälpmedel är produkter, metoder och ny teknik som är avsedda för människor med funktionsnedsättning. Närmare 10 procent av Sveriges befolkning använder hjälpmedel för att kompensera en funktionsnedsättning och bättre klara det dagliga livet. Allt fler landsting och kommuner väljer nu att införa fritt val av hjälpmedel.
  • Homosexualitet Kristdemokratin har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Människan är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet. Därför måste alla former av diskriminering i samhället motverkas. Våld och hot mot homosexuella måste bekämpas. Detta uppnås genom lagstiftning och genom att informera och skapa opinion.
  • Hushållstjänster Skatteavdrag för hushållstjänster, som infördes av Kristdemokraterna och alliansregeringen, har skapat många nya arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Det har också gett många familjer, och även äldre, mer tid och större möjligheter att få vardagen att fungera och har dessutom minskat skattefusket. Vi vill utveckla RUT-avdraget till att omfatta matlagning i hemmet, flyttjänster, tvätteritjänster utanför hemmet och IT-tjänster i hemmet.
  • Hyresrätt Vi vill utveckla hyresrätten och göra den mer attraktiv att investera i. Villkoren för hyresrätter ska inte vara sämre än för övriga boendeformer. Den viktigaste åtgärden för att öka utbudet av hyresrätter, är att skapa långsiktigt stabila villkor för såväl byggande som ägande. De skattemässiga förutsättningarna för hyresrätten behöver förbättras för att stärka dess ställning på bostadsmarknaden.