Politik A-Ö

 • H

  • HBT Kristdemokraternas politik utgår från att varje person är unik och oersättlig. Alla har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Utifrån vår människosyn vill vi värna alla människors liv, frihet och värdighet. Våld, diskriminering och uttalanden som kränker hbt-personers människovärde strider mot vår ideologi. Kristdemokraterna föreslår bland annat att transpersoner som enligt tidigare lagstiftning tvingades till sterilisering vid könskorrigering ska få ersättning av staten då det medfört stort lidande.
  • Hedersrelaterat våld Hedersrelaterat våld, där kvinnor eller män som inte underordnar sig vissa bestämmelser bestraffas, är en av de mest extrema formerna av förtryck. Kristdemokraterna vill även särreglera hedersbrott i brottsbalken och införa en specialenhet mot tvångsäktenskap hos polisen. Det behövs mer resurser till utbildning kring våld och hedersrelaterat våld bland personal inom stat, kommun och landsting. Det behövs även fler skyddade boenden.
  • Hemlöshet Enligt socialtjänstlagen ska kommunen i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Den som drabbats av hemlöshet har oftast även andra problem och kommunerna måste bli bättre på att se helheten. "Bostad först" är en metod som visat goda resultat. Vid nyproduktion ska en viss andel av lägenheterna avsättas för sociala bostäder som en nationell standard. I de fallen kan då inte besittningsskyddet vara starkt, utan det ska vara en plattform för att klara ut nästa boende.
  • Hemsjukvård Idag präglas inte vården av svårt sjuka äldre av det helhetsperspektiv som krävs, istället görs punktinsatser oberoende av varandra och ofta utan uppföljning. Genom hemsjukvård får den äldre god vård utifrån individuella behov. Hemsjukvården ska bestå av team med undersköterskor, distriktsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och demenssköterskor. För en fungerande vårdkedja krävs en delaktig läkarmedverkan. Därför vill vi ha en fast läkare som har det övergripande ansvaret för den äldre.
  • Hemtagningsteam Kristdemokraterna vill införa hemtagningsteam med exempelvis undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. På så sätt är personer som patienten känner till med och planerar hemgången, kan följa med hem, ordna med mat och läkemedel för de första dagarna samt kontaktar hemtjänst och säkerställer att rehabilitering påbörjas. Genom tryggare hemgång minskar återinskrivning i vården. Det vore även värdefullt om kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) och om personal som är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ingår i teamet.
  • Hjälpmedel Hjälpmedel är produkter, metoder och ny teknik som är avsedda för människor med funktionsnedsättning. Närmare 10 procent av Sveriges befolkning använder hjälpmedel för att kompensera en funktionsnedsättning och bättre klara det dagliga livet. Allt fler landsting och kommuner väljer nu att införa fritt val av hjälpmedel.
  • Hushållstjänster Skatteavdrag för hushållstjänster, som infördes av Kristdemokraterna och alliansregeringen, har skapat många nya arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Det har också gett många familjer, och även äldre, mer tid och större möjligheter att få vardagen att fungera och har dessutom minskat skattefusket. Vi vill utveckla RUT-avdraget till att omfatta matlagning i hemmet, flyttjänster, tvätteritjänster utanför hemmet och IT-tjänster i hemmet.
  • Hyresrätt Vi vill utveckla hyresrätten och göra den mer attraktiv att investera i. Kristdemokraterna vill att nyproduktion ges fri hyressättning i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar över tid. Till det krävs också en offentlig hyresstatistik som ger parterna kunskap till vad som är rimlig hyresnivå.
  • Höghastighetståg Kristdemokraterna anser att banor för höghastighetståg inte ska byggas. I stället vill vi prioritera en fortsatt upprustning av befintliga järnvägar, samt utbyggnad av nya sträckor som behövs för att öka kapaciteten och funktionaliteten i det svenska järnvägsnätet.