Politik A-Ö

 • G

  • Genmodifierade produkter (GMO) GMO som teknik skapar både möjligheter och utmaningar. GMO kan exempelvis bidra till förädling av grödor som bättre tål ett förändrat klimat. Utifrån försiktighetsprincipen förespråkar Kristdemokraterna en restriktiv hållning till GMO och forskning kring de långsiktiga riskerna måste fortsätta och resultaten vara vägledande för beslut om tillståndsgivning.
  • Graviditetspeng Kristdemokraterna vill införa en generell graviditetspeng under den sista månaden i graviditeten. Ett stort antal av gravida har sådana besvär i graviditetens slutskede att de inte kan arbeta de sista veckorna. Dagens system med sjukskrivning, havandeskapspeng och förtida uttag av föräldrapenning blir orättvist och är dessutom administrativt kostsamt. Utformningen bör likna tilfällig föräldrapenning och antalet ersatta dagar bör uppgå till 20-23 dagar. Uttag ska kunna göras 60 dagar före beräknad födsel. Dagarna ska inte kunna sparas.
  • Grundskola Grundskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, att stimulera elevernas intellektuella utveckling och att förbereda barn och unga för vuxenlivet. Skolan ska erbjuda den kunskap som behövs för att klara av arbetslivet, men också kunskap för att klara livet som ansvarsfull samhällsmedborgare. Vi anser att läraren har en avgörande roll och vi vill därför öka kvaliteten på lärarna och öka deras status. Valfrihet och mångfald ökar kvaliteten, därför tycker Kristdemokraterna att fristående skolor är lika självklara som positiva inslag i svenskt skolväsende.
  • Gruvor Gruvnäringen skapar arbetstillfällen och intäkter till statskassan. Det är viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen. För att bevara lönsamhet bör gruvbolagen därför inte belastas med ytterligare gruvskatter/avgifter. En översyn av minerallagen bör göras i syfte att stärka markägarens ställning vid prospektering.
  • Grön skatteväxling Vi tycker generellt att man ska höja skatten på miljöförstörande verksamhet och sänka skatten på arbete och pensioner, detta kallas för en grön skatteväxling. Kristdemokraterna föreslår att en råvaruskatt införs på icke återvunna textilier, vilket skulle ge ökade skatteintäkter på omkring 1 miljard kronor per år och stimulera till ökad återvinning, en ny skatt på plastpåsar i detaljhandeln på 1 krona per påse, samt en skatt på förbränning av osorterade sopor. Vi föreslår också höjd skatt på torv, diesel i gruvindustriell verksamhet.
  • Gymnasieskola Gymnasieskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, att stimulera elevernas intellektuella utveckling och att förbereda unga för högre studier eller ett direkt inträde i arbetslivet. Gymnasieskolan ska också föra vidare en bildningstradition och väcka insikt om kunskapens inneboende värde.
  • Gårdsförsäljning Vi säger nej till så kallad gårdsförsäljning därför att vi värnar detaljhandelsmonopolet som ett av de viktigaste inslagen i den svenska alkoholpolitiken. Gårdsförsäljning öppnar för omfattande direktförsäljning till vem som helst av både svenska och utländska alkoholtillverkare. Monopolet bör försvaras.
  • Gängkriminalitet Kriminella ungdomsgäng är en inkörsport till grövre brottslighet. För att förebygga att unga dras in i gäng behövs satsningar på familjer, skolan och jobb för unga. Det är också viktigt med tydliga reaktioner vid brott. Kristdemokraterna menar att fler bör dömas till ungdomstjänst med tydlig koppling till brottet, den som har förstört en lekplats ska hjälpa till att bygga upp den. Även brott som begås av personer under 15 år behöver utredas. Till varje skola bör det vara knuten en särskilt utnämnd polis. Det behövs mer stöd till personer som vill hoppa av kriminella gäng.