Politik A-Ö

 • F

  • Facket Fackföreningar är en viktig del av ett demokratiskt samhälle för att tillvarata löntagarnas rättigheter och intressen och skapa effektiva samarbetsformer mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  • Familjen Kristdemokraterna menar att familjen är den viktigaste enheten i samhället. Familjer ser olika ut men är alltid viktiga. Vår familjepolitik syftar till att stödja familjerna utifrån deras olika behov, möjliggöra mer tid för barnen och öka familjernas frihet. Vi tycker bland annat att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer samt att det bör forskas om hur det alltmer gränslösa arbetslivet påverkar familjelivet, hälsan och barnen. Familjen är viktig hela livet. Därför arbetar vi bland annat för att ensamstående förälder som bor i annat land ska få möjlighet att bo tillsammans med familjen i Sverige.
  • Familjepolitik Kristdemokratisk familjepolitik syftar till att stödja familjerna, möjliggöra mer tid för barnen och att öka familjernas frihet. Kristdemokraterna vill därför ge fler valmöjligheter för familjer att välja den barnomsorgsform som passar dem och deras barn bäst.
  • Familjerådgivning Kristdemokraterna menar att familjen är den viktigaste enheten i samhället. Alla kommuner är skyldiga att erbjuda familjerådgivning. Kostnaden är i dag tyvärr ofta hög. Därför föreslår vi bland annat att alla nyblivna föräldrar ska få en familjerådgivningscheck för två besök samt att kommunerna ska erbjuda minst tio besök hos familjerådgivningen till en maxavgift på 300 kronor/besök. Vi vill utöka utbudet av föräldrautbildningar och göra det obligatorisk för kommunerna att erbjuda föräldrautbildningar även till tonårsföräldrar. Vi föreslår även en ökad tillgång till kvalitetssäkrat och lättillgängligt föräldrastöd på nätet, exempelvis via 1177.se.
  • Familjeåterförening Vår utgångspunkt är att familjer ska kunna återförenas. Kristdemokraterna motsätter sig regeringens förslag om begränsad familjeåterförening. Anhöriginvandring ska dock bara gälla för de anhöriga som den asylsökande informerat om vid ankomsttillfället. Ensamkommande barn ska så snart som möjligt återförenas med sina föräldrar. Om det är så att barnet kan återförenas med sin familj i hemlandet ska det ske skyndsamt.
  • Fastighetsskatt Kristdemokraterna drev avskaffandet av den orättvisa och oberäkneliga fastighetsskatten och ersatte den med en betydligt lägre kommunal fastighetsavgift. I nästa steg vill vi ta bort taxeringssystemet och göra den kommunala fastighetsavgiften ytterligare mer förutsägbar och rättvis.
  • Feminism Kristdemokraterna är ett parti för full jämställdhet mellan män och kvinnor. Feminismen har många inriktningar och ordet feminist har olika betydelser. Vi ser med oro på den i dag växande vänsterfeminismen, där medborgarnas frihet ska begränsas till förmån för de genusteoretiska visionerna.
  • Fiske Kristdemokraterna anser att fisk i första hand ska fiskas för människoföda, Fiske ska ske i hållbara mängder för respektive art/bestånd. Fiskenäringen ska bedrivas inom systemet med utbytbara fiskerättigheter. Det kustnära fisket ska värnas.
  • Flygtrafik För att minska flygets utsläpp är det viktigt att flygrummet optimeras för att möjliggöra rakare flygleder. Så kallade ”gröna flygningar” måste säkras, flygplanen ska förbruka lägsta möjliga energiåtgång. Kristdemokraterna anser att det är centralt att utveckla förnybara bränslen för att minska flygets klimatpåverkan.
  • Flyktingar Kristdemokraterna vill värna flyktingkonventionen och rätten att söka asyl. De flyktingtragedier som inträffat i Medelhavet beror delvis på EU:s restriktiva visumpolitik. I dag går det inte att söka asyl från utlandet och det krävs visum för att resa till ett EU-land. Vi vill att det ska vara lättare att resa legalt in i EU för att söka asyl.
  • Flyttskatt Kristdemokraterna vill förändra de så kallade flyttskatterna så att skatten betalas först när man inte längre äger någon bostad. På så sätt flyttas hela vinsten vid en försäljning till en ny ägd bostad. Detta innebär att månadskostnaden för det nya boendet inte belastas, samtidigt får staten in hela skatten på reavinsten men i ett senare skede. Målet är att få ökad rörlighet på bostadsmarknaden.
  • FN/Förenta Nationerna För Kristdemokraterna är FN en central aktör i arbetet för en fredligare, säkrare och en mer rättvis och hållbar värld. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Milleniemålen utgör utgångspunkten i arbetet för att förbättra ofria och fattiga människors livssituation. FN har även en viktig roll i att säkerställa att internationell humanitär rätt liksom principen om skyldighet att skydda efterlevs, så att krigsbrott, etnisk rensning, folkmord och brott mot mänskligheten kan undvikas. För att mer effektivt kunna svara på globala utmaningar behöver vetorätten för FN:s säkerhetsråds fem permanenta medlemmar avskaffas.
  • Folkhälsa Folkhälsan påverkas av en lång rad politiska åtgärder inom exempelvis arbetsmarknad, miljö, ekonomi och den enskildes möjligheter att påverka sin egen vardag. Ett stort ansvar för hälsan ligger på den enskilde, men vården, liksom skolan och andra myndigheter, måste i större utsträckning stötta enskilda till bättre levnadsvanor som att sluta röka, minska sitt alkoholintag, äta nyttigare och röra sig mer.
  • Folkhögskolor Folkhögskolornas unika roll ligger framförallt i dess pedagogik, dess demokratiska roll och dess kunskapssyn. Folkhögskolorna ska själva bestämma över sin verksamhet och det finns stort utrymme att anpassa studierna efter olika målgrupper.
  • Folkomröstningar Kristdemokraternas ideologi utgår från subsidiaritetsprincipen vilket innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Vi tycker att folkomröstningar kan vara en bra form av direktdemokrati och de bör användas när det är lämpligt och praktiskt möjligt.
  • Forskning Kristdemokraterna värnar akademins autonomi. Forskning kräver integritet och möjlighet att tänka både nytt likväl som fritt och stundtals obekvämt. Etik är en viktig del i den högre utbildningen och i forskningen. Verksamheten måste bedrivas med respekt för vår gemensamma värdegrund.
  • Frihandel En friare världshandel med rättvisare villkor är en förutsättning för att de globala klyftorna ska kunna minska. Det är främst genom handel med andra som de minst utvecklade länderna med egen kraft kan resa sig ur fattigdomen. Handelshinder som tullar och exportsubventioner bör alltså motverkas.
  • Friskolor Kristdemokraterna anser att fristående skolor är en självklar och viktig del av det svenska skolväsendet. De medverkar till att stärka den pedagogiska förnyelsen och utvecklingen inom svenskt skolväsende. Föräldrar och elever ska fritt kunna välja den skola som passar bäst, eller välja bort den som inte fungerar. Vi ser friskolorna som skolor kort och gott, inte som komplement till den kommunala skolan. De är en viktig del av vårt skolsystem som är här för att stanna.
  • FTT – finansiell transaktionsskatt Kristdemokraterna säger nej till en finansiell transaktionsskatt då den endast har effekt om alla finansiella marknader i hela världsekonomin är med på den. Att införa FTT gör att stora delar av den finansiella sektorn helt enkelt flyttar till ett annat land. Det är också tveksamt om det finns ett egenvärde i att minska antalet transaktioner på finansmarknaden vilket är en av effekterna med FTT.
  • Funktionsnedsättning Kristdemokraterna står för en människosyn som utgår från människans okränkbara värde och att alla människor är olika. Utifrån sina egna villkor ska alla ha rätt till full delaktighet i samhället och jämlika levnadsvillkor. Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till jobb. Det ger livskvalitet, självbestämmande och delaktighet i samhället. Lönestöden måste förbättras ytterligare, trygghetsanställningarna öka och den offentliga sektorn visa vägen för övriga arbetsgivare genom att nyanställa.
  • Förenta Nationerna (FN) För Kristdemokraterna är FN en central aktör i arbetet för en fredligare, säkrare och en mer rättvis och hållbar värld. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Milleniemålen utgör utgångspunkten i arbetet för att förbättra ofria och fattiga människors livssituation. FN har även en viktig roll i att säkerställa att internationell humanitär rätt liksom principen om skyldighet att skydda efterlevs, så att krigsbrott, etnisk rensning, folkmord och brott mot mänskligheten kan undvikas. För att mer effektivt kunna svara på globala utmaningar behöver vetorätten för FN:s säkerhetsråds fem permanenta medlemmar avskaffas.
  • Företagande Ett starkt näringsliv är en garant för nya arbetstillfällen. Det privata näringslivet och enskilda människors innovationer är och kommer alltid att vara grunden för Sveriges välfärd. Kristdemokraterna vill förbättra företagsklimatet bland annat genom en konkurrenskraftig beskattning, minskat regelkrångel och sänkta avgifter för företagen.
  • Företagsskatt För att Sverige ska vara ett attraktivt land att investera och starta företag i måste skattesatsen på företagande och kapital ligga i paritet med omvärlden. Allt för höga skatter kan leda till att företag och kapital flyttar utomlands. Kristdemokraterna vill bland annat sänka arbetsgivaravgiften för unga upp till 22 år.
  • Författningsdomstol Demokratins ramar fastställs genom grundlagarna, författningen. Kristdemokraterna har länge hävdat att vi behöver en författningsdomstol som ska pröva nya lagar mot de grundläggande fri- och rättigheterna. En författningsdomstol ska vara oberoende och pröva lagars och reglers innehåll mot grundlagarnas syfte.
  • Förmögenhetsskatt Kristdemokraterna har varit med och tagit bort förmögenhetsskatten. Den gav förhållandevis låga inkomster till staten och drev samtidigt massor av kapital ut ur landet. En förmögenhetsskatt är en form av dubbelbeskattning eftersom man redan har betalat skatt på inkomsten, och ska alltså inte återinföras i någon form.
  • Förnybar energi Kristdemokraterna har tillsammans med allianspartierna beslutat att år 2050 ska Sverige ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel. För att nå detta krävs en fortsatt omställning till förnyelsebar energi. Forskning, regelverk och skatter måste långsiktigt stödja utveckling och utbyggnad av förnybar elproduktion och förnybara drivmedel till transporterna. Dessutom behöver energiförbrukningen inom industrin och hushåll effektiviseras.
  • Förskola För oss kristdemokrater är förskolans två ben lika viktiga: omsorg och pedagogisk verksamhet. Läroplanen bör betona vikten att arbeta med de minsta barnens anknytningsprocess. För barn är en trygg tillvaro med vuxna som prioriterar omsorgen mycket viktig. Andelen barn som går i förskolan ökar och grupperna blir större. Många grupper är så stora att skolverket bedömer att det inte går att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Kristdemokraterna kämpar för mindre barngrupper och föreslår att kommunerna ska sätta ett tak för hur stora barngrupperna får vara.
  • Försvar Rätten till liv och respekten för den personliga värdigheten leder till rätten att försvara sig mot angrepp som hotar dessa värden. Den svenska försvarsmakten ska ha en sådan organisation och omfattning att den kan försvara Sverige, samverka och verka krigsavhållande vid säkerhetspolitiska kriser i närområdet. Försvaret ska också utföra insatser utanför närområdet då det främjar freden.
  • Försörjningsstöd Kristdemokraterna vill införa en motprestation vid försörjningsstöd, ett arbetskrav motsvarande 20 timmar per vecka för den som mottar försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) i minst 3 månader. Det kan omfatta oavlönat samhällsnyttigt arbete och kan utföras inom ideella föreningar, hjälporganisationer eller kommunal verksamhet. Kravet omfattar inte personer som mottar försörjningsstöd p.g.a. sjukdom eller som uppbär annan aktivitet, exempelvis de som har ett arbete, personer som tar ut föräldrapenning, eller personer som genomgår praktik.
  • Föräldraförsäkring En nära relation till båda föräldrarna är viktigt och de ska ha samma möjligheter att ta ut föräldradagar, men det är föräldrarna – inte politiker – som ska bestämma hur dagarna används. Kristdemokraterna föreslår att den sjukpenninggrundande inkomsten och den föräldrapenninggrundande inkomsten ska skyddas i tre år och rätten till ledighet utvidgas så att mammor och pappor får ökade möjligheter att vara hemma under barnets tre första år. Vi vill också öka möjligheterna att överlåta föräldrapenningdagar till närstående under en tid och utöka rätten till hel tjänstledighet så att varje förälder, utöver att vara tjänstledig då föräldradagar tas ut, ges möjlighet att vara tjänstledig på heltid i ytterligare 20 månader.