Politik A-Ö

 • F

  • Facket Fackföreningar är en viktig del av ett demokratiskt samhälle för att tillvarata löntagarnas rättigheter och intressen och skapa effektiva samarbetsformer mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  • Familjedaghem Kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda familjedaghem för de föräldrar som önskar det. En kartläggning bör göras i syfte att öka antalet familjedaghem.
  • Familjen Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna och föräldrarna, inte styra. Kristdemokraterna vill möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi. Alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer.
  • Familjepolitik Kristdemokraternas familjepolitik syftar till att möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi. Alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer.
  • Familjerådgivning Familjen är den viktigaste enheten i samhället. Familjerådgivning är ett bra sätt att främja familjestabilitet och att förbättra situationen för barnen. Därför vill vi att alla nyblivna föräldrar ska få en familjerådgivningscheck för två besök som de kan nyttja om de vill samt att kommunerna maximalt ska ta 300 kronor/besök. Vi vill utöka utbudet av föräldrautbildningar och göra det obligatorisk för kommunerna att erbjuda föräldrautbildningar även till tonårsföräldrar.
  • Familjeåterförening Vår utgångspunkt är att familjer ska kunna återförenas. Anhöriginvandring ska dock bara gälla för de anhöriga som den asylsökande informerat om vid ankomsttillfället. Ensamkommande barn ska så snart som möjligt återförenas med sina föräldrar. Om det är så att barnet kan återförenas med sin familj i hemlandet ska det ske skyndsamt. Kristdemokraternas har föreslagit ett utökat försörjningskrav för samtliga anhöriga som man vill få till Sverige, utom egna minderåriga barn. Förslaget minskar incitamentet att skicka barn på riskfyllda resor till Sverige i syfte att säkra uppehälle för resten av familjen.
  • Fastighetsskatt Kristdemokraterna var starkt pådrivande för att avskaffa den orättvisa och oförutsägbara fastighetsskatten på boende. Skatten gjorde att människor som arbetat och sparat ett helt liv för att bo i sina egna hem på ålderns höst istället tvingades att sälja på grund av skatten. Med den betydligt lägre kommunala avgiften finns i stället en trygghet och förutsägbarhet för boende i egna hem och flerfamiljshus. För att undanröja hotet om framtida ny statlig fastighetsskatt vill vi även avskaffa fastighetstaxeringen av boende.
  • Feminism Kristdemokraterna är ett parti för full jämställdhet mellan män och kvinnor. Feminismen har många inriktningar och ordet feminist har olika betydelser. Vi ser med oro på den i dag växande vänsterfeminismen, där medborgarnas frihet ska begränsas till förmån för de genusteoretiska visionerna.
  • Fiske Kristdemokraterna anser att fisk i första hand ska fiskas för människoföda. Fångsternas storlek ska vara hållbara i förhållande till bestånden av respektive art. Ett för stort fiskeuttag gynnar ingen, utan resulterar långsiktigt i att såväl fisken som fisket dör ut. Kristdemokraterna vill minska byråkratin och regelkrånglet för yrkesfiskarna och värna det kustnära fisket.
  • Flygtrafik Flyget i Sverige bör ses som en del av kollektivtrafiken och ska vara klimatneutralt senast 2040. Satsningar ska genomföras på biobränsle för flyget och på elflyg. Klimatstyrande start- och landningsavgifter ska införas. Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för beskattning av flygbränsle. De regionala flygplatserna ska värnas. Kommuner och regioner bör ha möjlighet att upphandla regional flygtrafik.
  • Flyktingar Kristdemokraterna vill värna flyktingkonventionen och rätten att söka asyl. I dag går det inte att söka asyl från utlandet och det krävs visum för att resa till ett EU-land. Vi anser därför att EU-länderna gemensamt, i samarbete med UNHCR, borde öppna en möjlighet att söka nödvisum före inresa till EU.
  • Folkhälsa Folkhälsan påverkas av en lång rad politiska åtgärder inom exempelvis arbetsmarknad, miljö, ekonomi och den enskildes möjligheter att påverka sin egen vardag. Ett stort ansvar för hälsan ligger på den enskilde, men vården, liksom skolan och andra myndigheter, måste i större utsträckning stötta enskilda till bättre levnadsvanor som att sluta röka, minska sitt alkoholintag, äta nyttigare och röra sig mer.
  • Folkhögskolor Folkhögskolornas unika roll ligger framförallt i dess pedagogik, dess demokratiska roll och dess kunskapssyn. Folkhögskolorna ska själva bestämma över sin verksamhet och det finns stort utrymme att anpassa studierna efter olika målgrupper.
  • Folkomröstningar Kristdemokraternas ideologi utgår från subsidiaritetsprincipen vilket innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Vi tycker att folkomröstningar kan vara en bra form av direktdemokrati och de bör användas när det är lämpligt och praktiskt möjligt.
  • Forskning Vi värnar akademins autonomi. Forskning kräver integritet och möjlighet att tänka både nytt såväl som fritt och stundtals obekvämt. Etik är en viktig del i den högre utbildningen och i forskningen. Verksamheten måste bedrivas med respekt för vår gemensamma värdegrund.
  • Fossilfri energi Kristdemokraterna vill att Sverige år 2045 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Sverige bör ha som mål att nybilsförsäljningen ska bestå av 100 procent fordon med nollutsläpp 2035. Men vi ska – och behöver - inte slå undan benen på människor för att klara omställningen. Vi vill därför att bränslepriserna inte ska knäcka människor och företags ekonomi samtidigt som vi kan öka takten i omställningen av nollutsläppande bilar.
  • Frihandel En friare världshandel med rättvisa villkor är en förutsättning för att fler människor ska kunna resa sig ur fattigdom. Det är genom handel med andra som välståndet ökar. Handelshinder som tullar och exportsubventioner ska motverkas.
  • Friskolor Kristdemokraterna anser att fristående skolor är en självklar och viktig del av det svenska skolväsendet. De medverkar till att stärka den pedagogiska förnyelsen och utvecklingen inom svenskt skolväsende. Föräldrar och elever ska fritt kunna välja den skola som passar bäst, eller välja bort den som inte fungerar. Vi ser friskolorna som skolor kort och gott, inte som komplement till den kommunala skolan. De är en viktig del av vårt skolsystem som är här för att stanna.
  • FTT – finansiell transaktionsskatt Kristdemokraterna säger nej till en finansiell transaktionsskatt då den endast har effekt om alla finansiella marknader i hela världsekonomin är med på den. Att införa FTT gör att stora delar av den finansiella sektorn helt enkelt flyttar till ett annat land. Det är också tveksamt om det finns ett egenvärde i att minska antalet transaktioner på finansmarknaden vilket är en av effekterna med FTT.
  • Funktionsnedsättning Kristdemokraterna står för en människosyn som utgår från människans okränkbara värde och att alla människor är olika. Utifrån sina egna villkor ska alla ha rätt till full delaktighet i samhället och jämlika levnadsvillkor. Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till jobb. Det ger livskvalitet, självbestämmande och delaktighet i samhället. Lönestöden måste förbättras ytterligare, trygghetsanställningarna öka och den offentliga sektorn visa vägen för övriga arbetsgivare genom att nyanställa.
  • Förenta Nationerna (FN) FN-samarbetet är en viktig del av svensk utrikespolitik. Behovet av en världsorganisation som forum för dialog och för att ta gemensamt ansvar för globala utmaningar är stort.  FN är en central aktör i arbetet för en fredligare, säkrare och en mer rättvis och hållbar värld. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Agenda 2030 är utgångspunkten i arbetet för att förbättra ofria och fattiga människors livssituation. Det vilar ett tungt ansvar på FN:s säkerhetsråd att säkerställa att internationell humanitär rätt liksom att principen ”Skyldighet att skydda” (Responsibility to protect) efterlevs så att krigsförbrytelser, pågående folkmord, etnisk rensning och brott mot mänskligheten kan stoppas. FN:s säkerhetsråd har alltför ofta brustit i handlingskraft när de allra viktigaste värden stått på spel. Sverige ska därför bidra till fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insater inom FN och för att FN mer effektivt ska kunna visa handlingskraft bör vetorätten i säkerhetsrådet begränsas.
  • Företagande Ett starkt företagande är en garant för nya arbetstillfällen och ett ökat välstånd. Det privata näringslivet och enskilda människors innovationer är och kommer alltid att vara grunden för Sveriges framgångar. Kristdemokraterna vill förbättra företagsklimatet bland annat genom en konkurrenskraftig beskattning, minskat regelkrångel och sänkta avgifter för företagen.
  • Företagsskatt För att Sverige ska vara ett tilltalande land att investera och starta företag i måste skattesatsen på företagande och kapital ligga på attraktiva nivåer jämfört med omvärlden. Allt för höga skatter kan leda till att företag och kapital flyttar utomlands. Därför bör bland annat bolagsskatten sänkas och 3:12-reglerna förbättras.
  • Författningsdomstol Demokratins ramar fastställs genom grundlagarna, författningen. Kristdemokraterna har länge hävdat att vi behöver en författningsdomstol som ska pröva nya lagar mot de grundläggande fri- och rättigheterna. En författningsdomstol ska vara oberoende och pröva lagars och reglers innehåll mot grundlagarnas syfte.
  • Förlossning Alla har rätt till en trygg och god förlossning. Därför bör staten ta över ansvaret för vården. Vi föreslår även nationella mål och ett kompetenscentrum för förlossnings- och eftervården. Fler barnmorskor måste anställas och fler utbildas. Vid hemgång ska kvinnan erbjudas hembesök av barnmorska och alla ska ha rätt till en fast barnmorska, med ett team som följer kvinnan genom graviditet, förlossning och eftervård samt en mamma-rehab-check som kan användas hos fysioterapeuter.
  • Förmögenhetsskatt Kristdemokraterna var med och avvecklade förmögenhetsskatten. Det var en godtycklig och omoralisk skatt som drev stora mängder kapital ut ur landet. Den ska inte återinföras i någon form.
  • Förskola Barngrupperna i förskolan är för stora. Drygt 55 procent av de allra minsta barnen går i grupper som är långt över Skolverkets rekommendationer. Det är en ohållbar situation för både barnen och personalen. Vi vill införa en lag om max 12 barn i småbarnsgrupperna i förskolan. Det måste bli mer tid för varje barn, fokus på trygghet och anknytning för de minsta barnen, att personalen stannar kvar i yrket och att barn med särskilda behov får stöd.
  • Försvar Sverige ska alltid ha ett starkt försvar. Människans ofullkomlighet gör att vi aldrig på förhand kan veta vad omvärlden har för avsikter för oss och Sverige är värt att kunna försvara. Att garantera medborgarnas säkerhet och att försvara de territoriella gränserna är en av statens viktigaste uppgifter och ett starkt försvar av Sverige innebär också ett starkt försvar av friheten, demokratin och respekten för människovärdet. Det kommer att krävas stora resursförstärkningar för att vi ska ha förmåga att försvara hela Sverige. Kristdemokraterna står därför bakom målet att försvarsanslaget ska uppgå till 2 procent av BNP.  Vi vill också gå med i Nato. Detta krävs för att det svenska försvaret ska ha en sådan organisation, omfattning och sammansättning att det kan försvara Sverige, samverka med andra och verka krigsavhållande vid säkerhetspolitiska kriser i närområdet.
  • Försvarsmaterielexport Den svenska försvarsindustrin och försvarsmaterielexporten är viktig för vårt lands försvarsförmåga. Kristdemokraterna anser att säkerhetspolitiska hänsyn skall ligga till grund för försvarsmaterielexporten. Vi motsätter oss dock export av krigsmateriel till diktaturer, där grundläggande mänskliga fri- och rättigheter inte respekteras. Efter påtryckningar från bland annat Kristdemokraterna har det därför införts ett demokratikriterium för prövningen av svensk krigsmaterielexport.
  • Föräldraförsäkring Det är föräldrarna – inte politiker – som bäst kan avgöra hur föräldrapenningdagar ska användas. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Vi vill istället göra föräldraförsäkringen mer flexibel. Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldrapenningdagar till varandra eller till andra närstående som exempelvis mor-, farföräldrar eller en bonuspappa. Föräldraledigas inkomst ska skyddas under tre år och rätten till föräldraledighet på heltid utvidgas till tre år. Samtliga föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.
  • Föräldrastöd Föräldrarna är de viktigaste personerna i barnets liv. Det offentliga ska inte ta över föräldrarnas roll. Däremot ska det offentliga erbjuda stöd och hjälp i föräldrarnas viktiga uppgift. Vi vill att förstagångsföräldrar ska få en familjerådgivningscheck för två besök som de kan nyttja om de vill. Vi vill utöka utbudet av föräldrautbildningar och göra det obligatorisk för kommunerna att erbjuda föräldrautbildningar, när barnen är små och under tonårstiden.