Politik A-Ö

 • D

  • Demokrati De mänskliga fri- och rättigheterna är centrala för om ett land kan anses vara en demokrati eller inte. En demokratidefinition kan inte utgå enbart från graden av rösträtt, antal politiska partier, fria val, och så vidare. Den måste i lika stor utsträckning beakta graden av yttrande-, press- och rörelsefrihet, liksom tillgång till dessa fri- och rättigheter oberoende av kön, etnicitet, trosåskådning, sexuell läggning, eller funktionshinder.
  • Diskriminering I dag finns lag mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Kristdemokraterna har även varit med och infört "bristande tillgänglighet" som en diskrimineringsgrund.
  • Djurförsök Kristdemokraterna anser att djurförsök endast ska ske under kontrollerade former för vetenskapliga syften och där de inte kan ersättas med andra metoder.
  • Djurskydd Djur ska alltid behandlas med respekt och omtanke och aldrig utsättas för onödigt lidande, stress eller smärta. Ansvaret för djurens välmående ligger ytterst på djurägaren. Kristdemokraterna vill att EU ska stärka djurskyddslagstiftningen och främja investeringar för förbättrat djurskydd samt att EU ska motarbeta plågsamma men även långa djurtransporter, bland annat genom att utveckla mobila och gårdsnära slakterier.
  • Dubbel folkbokföring Efter en separation bor många barn växelvis hos föräldrarna, dock kan de bara vara skrivna på en adress. Det innebär att barnet riskerar att inte få sina behov tillgodosedda. De familjeekonomiska stöden delas ut till den förälder hos vilken barnet är folkbokförd och viktig information kring barnet riskerar att inte nå fram till den andra föräldern. Kristdemokraterna anser att reglerna för folkbokföring och för bidrag där folkbokföringen spelar roll ska ses över för att minska risken för konflikter mellan föräldrarna.
  • Dödshjälp Sjukvårdens uppgift är att bota, lindra och trösta. Aktiv dödshjälp (eutanasi) och assisterade självmord är, och skall fortsatt vara förbjudet. Att däremot ge en döende patient smärtstillande preparat är inte dödshjälp även om det, som en konsekvens, i vissa fall kan förkorta livet. Detta får dock inte vara syftet. Patientens vilja ska väga tungt och en patient som motsätter sig behandling ska respekteras.
  • Dödsstraff Dödsstraff är alltid fel. Ingen har rätt att ta någon annans liv, inte heller staten. Det har dessutom förekommit fall där dömda personer senare visats vara oskyldiga. Det är inte heller så att dödsstraff har visat sig vara förebyggande, att färre brott begås i länder som har dödsstraff. Även om det hade varit avskräckande hade det dock ändå varit fel.