Politik A-Ö

 • B

  • Barnbidrag Barnbidrag finns för att täcka merkostnader som följer av barn i hushållet och utgår till alla barnhushåll oavsett inkomst. Sedan 2014 är huvudregeln att barnbidraget delas lika när föräldrarna har gemensam vårdnad, något Kristdemokraterna då föreslagit. Det tydliggör att mammor och pappor är lika mycket föräldrar och lika viktiga för sina barn.
  • Barnfattigdom Att skapa möjligheter för föräldrar att få arbete är grundläggande för att minska risken för att barn ska leva i ekonomisk utsatthet. Men det behövs också riktade insatser. För att stötta de sämst ställda barnfamiljerna vill vi höja det barnrelaterade bostadsbidraget med 200 kronor per månad för ett barn, 400 kronor för två barn och 600 kronor för tre eller fler barn. Vi vill också införa ett fritidskort som gör det möjligt för barn som har föräldrar med försörjningsstöd att delta i fritidsaktiviteter.
  • Barnkonventionen Kristdemokraterna tog initiativ till att göra FN:s Barnkonvention till svensk lag för att ytterligare stärka barns rättigheter. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är skyldig att stötta familjerna att ta hand om sina barn.
  • Barnomsorg
   Barnomsorgen finns till för barnen och inte tvärtom. För att alla föräldrar ska hitta ett alternativ som passar just dem och deras barn måste det finnas en väl utbyggd barnomsorg med olika alternativ. Det ska finnas en mångfald av barnomsorgsformer med olika inriktning och huvudmän; förskolor, familjedaghem, öppna förskolor och fritidshem. Det ställer krav på att kommunerna kan erbjuda likvärdiga villkor för alla godkända barnomsorgs- och förskoleverksamheter. Målet för all barnomsorg bör vara att möta varje barns behov av trygg omsorg, stimulans, lek, gemenskap och utveckling. Barngrupperna i förskolan måste minska. Kommunerna ska vara skyldiga att tillhandhålla familjedaghem för de föräldrar som önskar det. Föräldrar som själva ansvarar för barnomsorgen ska kunna få del av barnomsorgspengen.
  • Barnomsorgspeng
   Barnomsorgspengen innebär att kommunerna också blir skyldiga att godkänna pedagogiska omsorgsformer i enskild regi, inte bara förskolor och fritidshem. Kristdemokraterna vill att det ska finnas möjlighet för föräldrar, som vill vara hemma med sina små barn, att få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn i hemmet. Barnomsorgspengen, ska gälla barn 1–3 år, uppgå till 6 000 kronor per barn och månad, räknas som inkomst och vara pensionsgrundande.
  • Barnäktenskap
   Sedan 2019 slutar Sverige att erkänna äktenskap där någon part är under 18 år även om äktenskapet var giltigt i det land där det ingicks. Kristdemokraterna vill förstärka arbetet mot barnäktenskap. Genom avtal och samarbete med andra länder ska Svenska UD förstärka sina avtal och samarbete med andra länder för att kunna hämta hem barn som förts ut ur Sverige för att giftas bort. Vid misstanke om att ett barn förts bort för tvångsgifte ska en domstol kunna utfärda en order om att barnet ska återföras eller påbörja hemresa innan en viss tid (ofta 48 timmar). Om föräldrarna vägrar ska de kunna dömas till fängelse.
  • Bensinskatt Höjda bensinskatter på dem som inte har andra alternativ än bilen leder enbart till omfördelning av pengar från landsbygdsbor till staten men ingen minskning av utsläppen. Vi vill ta fram en ny modell för beskattning av vägtrafik, -fordon och bränsle, där hänsyn tas till stad och land, trängsel, tid på dygnet samt fordonens miljöpåverkan. I stället för att betala skatt när vi tankar ska vi betala när vi kör. En förutsättning är att integriteten kan upprätthållas.
  • Betyg
   är ett viktigt verktyg för att ge elever och föräldrar information om hur eleven klarar kunskapsmålen. Betygen ska bidra till att elevernas kunskaper kontinuerligt följs upp och utvärderas, att resultaten kommuniceras med hemmen och att stöd sätts in tidigt. De nationella proven ska utgöra ett stöd vid betygsättningen men läraren ska även beakta resultat på egna prov, uppgifter och annat vid betygsättning. Skolverket bör ta fram en modell för hur betygen ska korreleras mot resultaten i de nationella proven, inte på individnivå men väl på gruppnivå för respektive skola. Betyg ska ges första gången i årskurs 6.
  • Bibliotek
   Bibliotekens roll som kulturförmedlare kan inte nog betonas. Alltsedan läskonsten blev allmän egendom i vårt land har biblioteken varit en källa för vidgat vetande och kulturella värden. För att underlätta förutsättningarna för läsning är biblioteken en ytterst viktig aktör.
  • Bildning
   Vårt skolsystem ska värna ett klassiskt bildningsideal som tar avstånd från relativism som urholkar kunskapens egenvärde. Klassisk bildning är viktig inte minst i ett samhälle där människor från många kulturella, etniska och religiösa grupper lever tillsammans. För att uppvärdera bildningen måste lärdoms- och bildningstraditionen respekteras – inte förlöjligas och raljeras över. Innan man kritiserar måste man förstå vad det är man kritiserar. Kunskap och fakta bör alltså komma steget innan analysen.
  • Biologisk mångfald
   I dag överutnyttjas och utarmas världens ekosystem. Även i Sverige hotas många ekosystem och arter. Kristdemokraterna vill bryta denna utveckling. Vi vill förbättra ersättningen till markägare som skyddar värdefulla biotoper samt finna nya vägar att kompensera lantbruket för miljötjänster, till exempel bevarande av biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan.
  • Bisfenol
   Kristdemokraterna vill att alla varianter av bisfenoler förbjuds i produkter som riktar sig till barn, i livsmedelsförpackningar och i kassakvitton.
  • Bistånd och utvecklingssamarbete Svensk utvecklingspolitik ska ha demokrati och mänskliga rättigheter som utgångspunkt och mål. Så länge medmänniskor i vår omvärld tvingas leva under ofrihet och förtryck samt lider av fattigdom, svält och svåra sjukdomar krävs större gemensamma ansträngningar. Demokrati, ekonomisk frihet och rättsstatliga principer möjliggör att fler människor kan resa sig ur fattigdom och förtryck samt känna hopp om en bättre framtid. Ett starkt, långsiktigt och effektivt utvecklingssamarbete som möjliggör ekonomisk tillväxt är nödvändigt för att utrota fattigdomen. Utvecklingsstödet ska främst kanaliseras genom det civila samhället, den privata sektorn och partiknutna organisationer (PAO). Kristdemokraterna stödjer målet att 1 % av BNI ska avsättas för bistånd i statens budget. Tillsammans med ansträngningar för att åstadkomma fri handel kan vi på så vis möjliggöra högre välstånd och en mer rättvis värld.
  • Bostad
   Under många år har det byggts för lite i Sverige, vilket har lett till bostadsbrist. Folk behöver olika boenden under olika delar av sitt liv. Det saknas idag billiga bostäder i Sverige, men vi har också ett kraftigt underskott av villor. Kristdemokraterna vill se fler aktörer på marknaden som pressar priserna tillsammans samt stärka det regionala inflytandet över bostadsplaneringen och förenkla regelkrånglet. Vi vill skapa långsiktiga villkor för såväl byggande som förvaltning och ägande. Vi vill också stimulera andrahandsuthyrning av bostäder. Delar av en villa eller lägenhet ska kunna hyras ut skattefritt. Det skulle snabbt skapa många nya bostäder och inte minst hjälpa unga att få en bostad.
  • Bostadsbidrag Bostadsbidrag kan sökas av hushåll med barn som bor hemma och hushåll med umgängesrättsbarn samt av personer mellan 18 och 28 år som behöver hjälp med att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende. (Bidraget bestäms av bostadskostnaden, bostadsytan, hushållets inkomst och antalet barn.) Tack vare Kristdemokraterna har ersättningen till de mest ekonomiskt utsatta familjerna och unga vuxna höjts. Vi vill ytterligare höja bostadsbidraget för barnfamiljer med svag ekonomi samt höja inkomsttaket så att fler kan komma ifråga för bidraget.
  • Bredband Kristdemokraterna vill att Sverige ska bli världsbäst på att använda digitaliseringens möjligheter. Det förutsätter tillgång till ett robust bredband över hela landet. Detta är viktigt för att samtliga invånare får jämlika villkor för att bo och verka i olika delar i landet. Där det inte finns lönsamhet för privata företag att bygga ut bredband, bör staten påskynda utbyggnaden av bredband och mobil uppkoppling. Regeringen måste säkerställa att invånarna i landsbygderna får fungerande bredbandsuppkoppling i samband med att kopparnätet monteras ned. Vi anser inte att någon ska klippas bort från nätet innan en minst lika bra uppkoppling kan erbjudas.
  • Brottsbekämpning Det pågår en mycket negativ brottsutveckling i Sverige just nu. Kristdemokraterna krävde som första parti 10 000 fler poliser. En synlig polis bekämpar brott. Den som begår brott måste få ett kännbart straff, dels för att brottsoffret ska få upprättelse, dels för att vanekriminella som sitter inlåsta inte kan begå nya brott i fängelset och dels för att få en chans att genomgå behandling för missbruk och skaffa en utbildning.
  • Brottsförebyggande åtgärder Familjens roll i det brottsförebyggande arbetet är central. Det är mindre risk att ett barn som växer upp i trygghet begår brott. Förskolan och skolan har också en viktig roll i det förebyggande arbetet, de kan tidigt upptäcka om barn far illa och behöver stöd. Kristdemokraterna anser att kommunerna i högre grad måste få del av anslaget till brottsförebyggande arbete så att de lokala brottsförebyggande råden kan utvecklas. Även polisen har en viktig brottsförebyggande roll. Det förebyggande arbetet skulle underlättas om sekretessbestämmelser mellan myndigheter bröts. De kommunala socialtjänsterna behöver få nationellt utbildningsstöd och operativt stöd vid särskilt allvarliga händelser. En nationell krissocialjour bör införas.
  • Brottsoffer Den som blivit utsatt för ett brott ska få hjälp och stöd. Det är viktigt att de brottsoffer som så vill får bättre information om hur det går med utredningen. Vi vill ändra skadeståndsreglerna så att staten betalar ut skadestånd direkt till brottsoffret. Idag måste brottsoffret själv kräva in skadeståndsbetalningen av gärningsmannen. Kristdemokraterna tycker att summan om 800 kronor som varje dömd person ska betala till brottsofferfonden när fängelse finns i straffskalan ska höjas till 1 000 kronor.
  • Buggning / Avlyssning Kristdemokraterna menar att det är av yttersta vikt att brottsbekämpande myndigheter får möjlighet att avlyssna brottsmisstänka. Vi stödjer en vidgad rätt till avlyssning, eftersom dagens regler inte alltid räcker till. Framför allt gäller detta när kriminella byter kommunikationssätt och lagstiftningen inte hänger med. Beslutet om avlyssning ska knytas till person, inte exempelvis telefonnummer. Det kommer underlätta för brottsbekämpande myndigheter.