Politik A-Ö

 • B

  • Barnbidrag Barnbidrag finns för att täcka merkostnader som följer av barn i hushållet. Bidraget betalas ut till barnets mor om inte föräldrarna anmäler om annan ordning. Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att föräldrar som tar lika del i ansvaret för ett barn automatiskt ska få halva barnbidraget och sedan i mars 2014 är huvudregeln att barnbidraget delas lika när föräldrarna har gemensam vårdnad. Det tydliggör att mammor och pappor är lika mycket föräldrar och lika viktiga för sina barn.
  • Barnfattigdom Att skapa möjligheter för föräldrar att få arbete är grundläggande för att minska risken för att barn ska leva i ekonomisk utsatthet. Men det behövs också riktade insatser. grundnivån i föräldraförsäkringen höjdes vid årsskiftet 2016 till 250 kr/dag vilket var en viktig åtgärd. Vi Kristdemokrater införde tillsammans med Alliansen en fritidspeng som gör det möjligt för alla barn att delta i fritidsaktiviteter. S/MP-regeringen har tagit bort den men vi jobbar för att den ska komma tillbaka. Vi vill också höja bostadsbidraget för barnfamiljen med svag ekonomi.
  • Barnkonventionen
   Kristdemokraterna vill göra FN:s Barnkonvention till svensk lag för att ytterligare stärka barns rättigheter. Erfarenheter från andra länder visar att det ökar kunskapen i samhället om konventionen och hos de myndighets- och samhällsföreträdare som arbetar med barns rättigheter. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är skyldig att stötta familjerna att ta hand om sina barn.
  • Barnomsorg
   Barnomsorgen finns till för barnen och inte tvärtom. Därför är målet för Kristdemokraterna att föräldrar ska kunna välja den barnomsorg som är bäst för deras barn. Det ska finnas en förskola med hög kvalitet och tillräckligt små grupper för att kunna tillgodose barnens behov. Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att införa ett maxtak för gruppernas storlek. Föräldrarna måste även kunna välja pedagogisk omsorg i hemmet i form av dagbarnvårdare, flerfamiljssystem eller egen omsorg. Föräldrar som själva ansvarar för barnomsorgen ska kunna få del av barnomsorgspengen.
  • Barnomsorgspeng
   Barnomsorgspengen innebär att kommunerna också blir skyldiga att godkänna pedagogiska omsorgsformer i enskild regi, inte bara förskolor och fritidshem. Kristdemokraterna vill att barnomsorgspeng ska kunna betalas ut även till den som tar hand om enbart egna och anhörigas barn, mellan 1 och 3 år, i det egna hemmet. Pengen för egna barn bör vara 90 procent av kommunens kostnad för en plats i pedagogisk omsorg, betraktas som inkomst och vara skattepliktig.
  • Barnäktenskap
   Kristdemokraterna vill förstärka arbetet mot barnäktenskap. Genom avtal och samarbete med andra länder ska Svenska UD kunna hämta hem barn som förts ut ur Sverige för att giftas bort. Vid misstanke om att ett barn förts ut ur landet för tvångsgifte ska en domstol kunna utfärda en order om att barnet ska återföras eller påbörja hemresa innan en viss tid (ofta 48 timmar). Om föräldrarna vägrar ska de kunna dömas till fängelse.
  • Betyg
   Betyg är ett viktigt verktyg för att ge elever och föräldrar information om hur eleven klarar kunskapsmålen. Betygen ska bidra till att elevernas kunskaper kontinuerligt följs upp och utvärderas, att resultaten kommuniceras med hemmen och stöd sätts in tidigt. Kristdemokraterna vill att betygen i högre grad ska avspegla resultaten i de nationella proven. Vi anser att avgångsbetyg, som påverkar framtida val till högre studier, bör kunna överklagas om eleven tror sig kunna påvisa att felbedömning skett.
  • Bibliotek och muséer
   Biblioteken är en viktig part i utvecklingen av kunskapssamhället men förändringarna ställer också nya krav på biblioteken. För att ta tillvara bibliotekens kompetens anser Kristdemokraterna att staten, tillsammans med berörda parter, ska skapa en nationell biblioteksvision. Vi vill också införa ett nationellt lånekortssystem och stärka skolbiblioteken. Biblioteken är tillsammans med museerna viktiga för kulturarvet. Vi vill stärka kunskapen om museernas samlingar genom ett forskningsprogram.
  • Bildning
   Bildning ökar förståelsen för omvärlden, samt stärker kunskapen om och förståelsen för vårt kulturarv. Framtidens arbetsliv kännetecknas av snabba förändringar. Den ökande komplexiteten i samhället ställer krav också utanför arbetslivet. Kristdemokraterna anser av dessa skäl att eleverna i skolan behöver tillägna sig mer generella kunskaper, färdigheter och karaktärsresurser. Ett annat sätt att säga detta är att vi vill stärka bildningens roll i skolan.
  • Biologisk mångfald
   I dag överutnyttjas och utarmas världens ekosystem. Även i Sverige hotas många ekosystem och arter. Kristdemokraterna vill bryta denna utveckling. Vi vill förbättra ersättningen till markägare som skyddar värdefulla biotoper samt finna nya vägar att kompensera lantbruket för miljötjänster, till exempel bevarande av biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan.
  • Bisfenol
   Kristdemokraterna vill att alla varianter av bisfenoler förbjuds i produkter som riktar sig till barn, i livsmedelsförpackningar och i kassakvitton.
  • Bistånd och utvecklingssamarbete
   Bekämpandet av världsfattigdomen är ett av politikens viktigaste områden. Kristdemokraterna driver och står bakom att minst 1 % av BNI varje år ska avsättas för bistånd i statens budget. Svensk utvecklingspolitik bör, med främjandet av demokrati och de mänskliga fri- och rättigheterna som både utgångspunkt och målsättning, formas för att förbättra ofria och fattiga kvinnors, barns och religiösa minoriteters livssituation. Utvecklingsstödet bör främst kanaliseras genom det civila samhället, den privata sektorn och partiknutna organisationer, så kallade PAO. De allra fattigaste länderna, främst i Afrika söder om Sahara, är prioriterade i Kristdemokraternas utvecklingspolitik. Fattigdomen och svälten i världen är en moralisk katastrof som kan åtgärdas. Det som saknas är den politiska viljan. Den har vi Kristdemokrater.
  • Bostad
   Under många år har det byggts för lite i Sverige, vilket har lett till bostadsbrist. Kristdemokraterna vill se fler aktörer på marknaden som pressar priserna tillsammans samt stärka det regionala inflytandet över bostadsplaneringen och förenkla regelkrånglet. Vi vill skapa långsiktiga villkor för såväl byggande som förvaltning och ägande. Vi vill också stimulera andrahandsuthyrning av bostäder. Delar av en villa eller lägenhet ska kunna hyras ut skattefritt. Det skulle snabbt skapa många nya bostäder och inte minst hjälpa unga att få en bostad.
  • Bostadsbidrag
   Bostadsbidrag kan sökas av personer mellan 18 år 28 år, av hushåll med barn som bor hemma och hushåll med umgängesrättsbarn. (Bidraget bestäms av bostadskostnaden, bostadsytan, hushållets inkomst och antalet barn.) Tack vare Kristdemokraterna har ersättningen till de mest ekonomiskt utsatta familjerna och unga vuxna höjts. Vi vill ytterligare höja bostadsbidraget för barnfamiljer med svag ekonomi.
  • Brottsbekämpning Kristdemokraterna vill öka resurserna till polisen för att klara upp fler brott. Det förebyggande arbetet måste prioriteras. En person som begår ett brott måste sona sin handling mot brottsoffret och samhället genom att avtjäna ett straff. Alla människor har ett personligt ansvar för sina medvetna handlingar. Omgivningen har samtidigt en skyldighet att visa civilkurage och stödja varje person att göra det rätta. Strafftiden ska också ge en möjlighet att gå vidare till ett nytt liv.
  • Brottsförebyggande åtgärder
   Familjens roll i det brottsförebyggande arbetet är central. Det är mycket mindre risk att ett barn som växer upp i trygghet hamnar i fel sällskap och begår brott. Förskolan och skolan har också en viktig roll i det förebyggande arbetet, de kan tidigt upptäcka om barn far illa och behöver stöd. Kristdemokraterna anser att kommunerna i högre grad måste få del av anslaget till brottsförebyggande arbete så att de lokala brottsförebyggande råden kan utvecklas. Även polisen har en viktig brottsförebyggande roll.
  • Brottsoffer
   Den som blivit utsatt för ett brott ska få hjälp och stöd. Det är viktigt att de brottsoffer som så vill får bättre information om hur det går med utredningen. Vi vill ändra skadeståndsreglerna så att inte offret behöver ha direkt kontakt med förövaren för att få ersättning. Kristdemokraterna tycker att summan om 800 kronor som varje dömd person ska betala till brottsofferfonden när fängelse finns i straffskalan ska höjas till 1 000 kronor.
  • Buggning I dag kan buggning och avlyssning av telefon ske om det är starkt motiverat för att minska och utreda den grova brottsligheten. Kristdemokraterna anser att det ska ske med stor restriktivitet av hänsyn till den personliga integriteten. Mycket av kommunikationen mellan kriminella stället sker via internettjänster varför lagstiftningen bör ses över för att möjligen gälla även dessa tjänster. Här gäller, som alltid, att nyttan av åtgärden måste ägas mot det intrång i den personliga integriteten som sker.