• Posten

  Det är av yttersta vikt att det levereras post i hela landet samt att posten även fungerar om exempelvis elnätet av någon anledning inte fungerar. Vi vill ta ett helhetsgrepp på posthanteringen utifrån tillgänglighet, säkerhet, framtida behov och möjligheter samt kostnader.

 • Psykisk ohälsa hos unga

  Ökad psykisk ohälsa hos barn och unga är ett av vår tids största samhällsproblem. Kristdemokraterna vill undersöka orsakerna till detta så att vi kan vidta effektiva förebyggande insatser. Vi vill stärka den så kallade första linjen (primärvården, elevhälsan, ungdomsmottagningar) och införa en elevhälsogaranti så att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag samt korta köerna till BUP genom en återinförd prestationsbaserad ersättning. För att stärka föräldrarnas roll vill ...

 • Pensionärsskatt

  Pensionärer ska inte betala mer i skatt än de som jobbar. Kristdemokraterna har varit med och sänkt skatten på pension flera gånger tidigare. Nu vill vi sänka skatten igen så att skatten för pensionärer och löntagare blir lika. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som sådan.

 • Public service

  Kristdemokraterna ska verka för att värna public service, som ska finnas tillgängligt brett i de kanaler som människor använder. För att stärka public service legitimitet över tid behöver uppdraget smalnas av och ges ett huvudsakligt fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling nationellt och regionalt, samt därutöver ett högkvalitativt kulturutbud. En viktig del av uppdraget är att göra utbudet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och möta minoriteters be...

 • Psykiatri

  Andelen personer som upplever psykiska besvär ökar samtidigt som andelen som lider av allvarlig psykisk sjukdom i stort sett är oförändrad. Psykiatrin är ett område där tidiga åtgärder är av avgörande betydelse. Psykiskt funktionsnedsatta och sjuka måste få lika hög prioritet som kroppsliga sjukdomar inom sjukvården. Sysselsättning och meningsfull vardaglig aktivitet är liksom lämpliga boendeformer en förutsättning för rehabilitering och ett liv i delaktighet och gemenskap. Vi vill införa en ...

 • Prostitution

  Kristdemokraterna är mycket positiva till sexköpslagen, som innebär att det är kriminellt att köpa sex, och vill sprida den inom exempelvis EU. 2011 höjdes maxstraffet för brottet i Sverige. De som säljer sex måste få hjälp att ta sig ur prostitutionen och i de fall de ligger människohandel bakom måste förövarna ställas till svars för sitt brott.

 • Privatisering av statliga bolag

  Kristdemokraterna är för ett ökat privat ägande. Det stärker det civila samhället, förbättrar ekonomins funktionssätt och tydliggör rollfördelningen mellan det privata och offentliga. När det är möjligt att uppnå ett bra pris ska statliga företag som verkar på konkurrensutsatta marknader säljas i den takt som är bra för företagen, deras anställda och till nytta för folkhushållet.

 • Privata vårdförsäkringar

  Den solidariskt finansierade vården ska hålla en så hög kvalitet att privata vårdföräkringar inte ska behövas

 • Privat vård

  Sverige ska ha en solidariskt finansierad jämlik hälso- och sjukvård. Det är välfärdens kärna. Vården ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet och vi anser att vården och omsorgen behöver många olika utförare – för kvalitetsutveckling och valfrihet – och vi välkomnar privata, kooperativa och ideella vårdgivare.

 • Primärvård

  Vårdcentraler och husläkare är första linjens sjukvård nära patienten och du ska själv få välja vilken mottagning du vill gå till. Genom en väl utvecklad primärvård kortas köerna och minskar belastningen på slutenvården. Vårdcentralerna bör i ännu högre grad utvecklas till hälsocentraler med vägledning och förebyggande insatser mot livsstilsproblem. Med mer specialistkompetens kan de göra färdiga utredningar och trygghet genom kvalitet och patientsäkerhet.