• Förlossning

  Alla har rätt till en trygg och god förlossning. Därför bör staten ta över ansvaret för vården. Vi föreslår även nationella mål och ett kompetenscentrum för förlossnings- och eftervården. Fler barnmorskor måste anställas och fler utbildas. Vid hemgång ska kvinnan erbjudas hembesök av barnmorska och alla ska ha rätt till en fast barnmorska, med ett team som följer kvinnan genom graviditet, förlossning och eftervård samt en mamma-rehab-check som kan användas hos fysioterapeuter.

  ...
 • Försvarsmaterielexport

  Den svenska försvarsindustrin och försvarsmaterielexporten är viktig för vårt lands försvarsförmåga. Kristdemokraterna anser att säkerhetspolitiska hänsyn skall ligga till grund för försvarsmaterielexporten. Vi motsätter oss dock export av krigsmateriel till diktaturer, där grundläggande mänskliga fri- och rättigheter inte respekteras. Efter påtryckningar från bland annat Kristdemokraterna har det därför införts ett demokratikriterium för prövningen av svensk krigsmaterielexport.

  ...
 • Föräldrastöd

  Föräldrarna är de viktigaste personerna i barnets liv. Det offentliga ska inte ta över föräldrarnas roll. Däremot ska det offentliga erbjuda stöd och hjälp i föräldrarnas viktiga uppgift. Vi vill att förstagångsföräldrar ska få en familjerådgivningscheck för två besök som de kan nyttja om de vill. Vi vill utöka utbudet av föräldrautbildningar och göra det obligatorisk för kommunerna att erbjuda föräldrautbildningar, när barnen är små och under tonårstiden.

 • Familjedaghem

  Kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda familjedaghem för de föräldrar som önskar det. En kartläggning bör göras i syfte att öka antalet familjedaghem.

 • Föräldraförsäkring

  Det är föräldrarna – inte politiker – som bäst kan avgöra hur föräldrapenningdagar ska användas. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Vi vill istället göra föräldraförsäkringen mer flexibel. Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldrapenningdagar till varandra eller till andra närstående som exempelvis mor-, farföräldrar eller en bonuspappa. Föräldraledigas inkomst ska skyddas under tre år och rätten till föräldraledighet på heltid utvidgas till tre år. Samtliga föräldr...

 • Försvar

  Sverige ska alltid ha ett starkt försvar. Människans ofullkomlighet gör att vi aldrig på förhand kan veta vad omvärlden har för avsikter för oss och Sverige är värt att kunna försvara. Att garantera medborgarnas säkerhet och att försvara de territoriella gränserna är en av statens viktigaste uppgifter och ett starkt försvar av Sverige innebär också ett starkt försvar av friheten, demokratin och respekten för människovärdet.

  Det kommer att krävas stora resursförstärkningar för att vi sk...

 • Förskola

  Barngrupperna i förskolan är för stora. Drygt 55 procent av de allra minsta barnen går i grupper som är långt över Skolverkets rekommendationer. Det är en ohållbar situation för både barnen och personalen. Vi vill införa en lag om max 12 barn i småbarnsgrupperna i förskolan. Det måste bli mer tid för varje barn, fokus på trygghet och anknytning för de minsta barnen, att personalen stannar kvar i yrket och att barn med särskilda behov får stöd.

 • Fossilfri energi

  Kristdemokraterna vill att Sverige år 2045 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Sverige bör 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel. Forskning, regelverk och skatter måste långsiktigt stödja utveckling och utbyggnad av ny fossilfri elproduktion och förnybara drivmedel till transporterna. Dessutom behöver energiförbrukningen inom industrin och hushåll effektiviseras.

 • Förmögenhetsskatt

  Kristdemokraterna var med och avvecklade förmögenhetsskatten. Det var en godtycklig och omoralisk skatt som drev stora mängder kapital ut ur landet. Den ska inte återinföras i någon form.

 • Författningsdomstol

  Demokratins ramar fastställs genom grundlagarna, författningen. Kristdemokraterna har länge hävdat att vi behöver en författningsdomstol som ska pröva nya lagar mot de grundläggande fri- och rättigheterna. En författningsdomstol ska vara oberoende och pröva lagars och reglers innehåll mot grundlagarnas syfte.