• Asylprogram

  Kristdemokraterna vill att fler integrationsinsatser ska sättas in redan under asyltiden. Förutom att underlätta för asylsökande att arbeta från första dagen vill vi införa krav på att asylsökande erhåller och ska delta i 15 timmar språkutbildning och nio timmar samhällsorientering per vecka. Asylsökande ska också ha ett arbetskrav på sig om 16 timmar per vecka vid det egna asylboendet. Den som inte deltar i utbildningen eller uppfyller arbetskravet kan få sin dagersättning nedsatt.

  ...
 • Asyl

  Sverige ska ge skydd till människor som flyr undan förföljelse, krig och förtryck. Asylprövningen måste vara rättssäker, och den som saknar skyddsskäl måste lämna landet. Den som söker asyl ska från dag ett delta i ett asylprogram med svenskundervisning, samhällsorientering och arbete. Den som beviljas asyl ska få ett tillfälligt uppehållstillstånd under tre år med rätt till familjeåterförening. Kristdemokraterna vill återinföra en humanitär skyddsgrund liknande regeln om synnerligen och särs...

 • Asylansökningsområden

  Alla som söker asyl i Sverige ska hänvisas till asylansökningsområden nära våra stora gränsövergångar. Där registreras asylansökan och det görs en första bedömning av ärendena. På så sätt får vi en snabbare registrering och en beslutsprocess som är både rättssäker och effektiv.

 • Arbetsintegrerande sociala företag

  Kristdemokraterna ser arbetsintegrerande sociala företag som mycket viktiga för den ekonomiska politiken. Dessa företag har innovativa lösningar på samhällsproblem och återinvesterar ofta vinsten i verksamheten eller sociala ändamål. Kristdemokraterna vill utöka stödet till de arbetsintegrerade sociala företagen som tar emot personer som står längst från arbetsmarknaden.

 • Antibiotika

  I Sverige får djuren betydligt mindre antibiotika än i andra länder. Den genomsnittliga antibiotikaanvändningen per djur inom EU ligger cirka 14 gånger högre än i Sverige. Vi vill få till ett tydligt förbud inom EU mot all förebyggande antibiotikaanvändning. Det har varit förbjudet i Sverige sedan länge. Det bör finnas en internationell överenskommelse om nationella kvoter för mängden antibiotika till djur inom respektive land. Dessa kvoter behöver minska över tid, tvärtemot den ökning med 67...

 • Buggning / Avlyssning

  Kristdemokraterna menar att det är av yttersta vikt att brottsbekämpande myndigheter får möjlighet att avlyssna brottsmisstänka. Vi stödjer en vidgad rätt till avlyssning, eftersom dagens regler inte alltid räcker till. Framför allt gäller detta när kriminella byter kommunikationssätt och lagstiftningen inte hänger med. Beslutet om avlyssning ska knytas till person, inte exempelvis telefonnummer. Det kommer underlätta för brottsbekämpande myndigheter.

 • Arbetsrätt

  Lönesättning och regler på arbetsmarknaden är i stor utsträckning en fråga för arbetsmarknadens parter. Samtidigt är det nödvändigt att överväga förändringar som underlättar inträdet på arbetsmarknaden och ökar rörligheten i syfte att uppnå en högre sysselsättning. I dag kan ett företag med högst tio anställda undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägning. Kristdemokraterna vill utöka undantaget i LAS så att fyra personer kan undantas oavsett företagets storlek.

  ...
 • Arbetslöshet

  Arbetslöshet motverkas främst genom att nya jobb skapas genom satsningar på nya företag och att få befintliga att växa. Många får sitt första jobb inom tjänstesektorn, det är viktigt att tjänstemarknaden får möjlighet att utvidgas. Vi vill förenkla för de som står långt från arbetsmarknaden eller behöver få sitt första jobb genom inträdesjobb. Vi vill göra det lönsamt att gå från bidrag till arbete genom ett dubbelt jobbskatteavdrag för unga under 25 år, de som tagit en examen innan de fyllt ...

 • Arbetskraftsinvandring

  Sverige behöver fler företag som startar, växer och anställer. Det ställer krav på ett konkurrenskraftigt näringsklimat men också på tillgång till kvalificerad arbetskraft. Det är angeläget att stoppa kompetensutvisningarna av utländsk arbetskraft. För att komma tillrätta med fusk/utnyttjande, undanträngning av invånare i utanförskap vill vi se ett lönegolv på 35 000/mån för arbetskraftsinvandring, med undantag för bristyrken (ex. säsongsarbeten samt vissa vårdyrken). Vi vill ta bort möjlighe...

 • Arbetsförmedlingen

  Kristdemokraterna vill reformera Arbetsförmedlingen och lägga ner den i sin nuvarande form. Vi vill att den arbetssökande själv ska få välja jobbförmedlare. Vi vill minska antalet arbetsmarknadsåtgärder, avskaffa arbetsmarknadsutbildningarna och istället göra en kraftfull satsning på ytterligare platser i yrkesvux.