• Äldre

  Vi vill bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i vår äldrepolitik.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Äldreboendegaranti och äldreboendemiljard

  Många äldre vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Samtidigt finns det en stor grupp äldre som känner att de behöver en annan boendeform men som nekas en plats. Biståndsbedömningarna har blivit hårdare. Vi vill därför införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett äldreboende när och om de så vill. Vi vill dessutom införa en äldreboendemiljard för att få fram fler äldreboendeplatser.

  • Hemtagningsteam

  Att underlätta hemgången från sjukhuset för äldre patienter skulle öka tryggheten och minska risken för upprepad sjukhusvård. Vi vill därför införa hemtagningsteam. Det innebär att personal är med från det att hemgången planeras, följer med hem, ordnar mat och läkemedel för de första dagarna och kanske även en anpassning av boendet.

  • Trygg hemtjänst

  Många äldre känner otrygghet när det ständigt kommer nya personer från hemtjänsten. En jämförelse mellan kommunerna visar att de äldre får besök av allt från fyra till 26 olika personer från hemtjänsten under två veckor. Rikssnittet ligger på 15 personer. Vi anser att goda relationer och tillit mellan hemtjänstpersonal och den äldre är en förutsättning för att skapa, trygghet, god livskvalitet och livsglädje. Vi satsar därför 800 miljoner kronor per år på de utförare som lyckas begränsa antalet personal till max tio under en tvåveckorsperiod.

  • Nationell demensplan

  En välfungerande demensvård är en av grundförutsättningarna för en fungerande äldreomsorg, men även en viktig förutsättning för diagnostik och behandling av psykisk ohälsa hos äldre. Alla med eller misstänkt demenssjukdom ska ha rätt till kvalificerad utredning, diagnos och behandling. Detta kräver i sin tur kompetent, välutbildad och välmotiverad personal. Vi vill ta fram en nationell demensplan som ska öka kunskapen hos personalen inom äldreomsorgen och bidra till en effektivare användning av befintliga resurser. 

  • Slopad pensionärsskatt

  Vi vill stänga skattegapet mellan pensionärer och löntagare och slopa den så kallade pensionärsskatten nu. Pension är uppskjuten lön. Det är inte rimligt att personer som arbetat ett helt liv ska behöva betala mer i skatt när de går i pension än de som jobbar idag.

  • Högre bostadstillägg för pensionärer (BTP)

  Bostadstillägget för pensionärer är ett grundskydd för dem med de minsta ekonomiska marginalerna. Vi föreslår att hyrestaket i bostadstillägget höjs till 7 500 kronor för ensamstående och till 3 750 kronor per person för sammanboende. Tilläggsbeloppet inom BTP höjs med 500 kronor per månad för ensamstående respektive 300 kronor per person och månad för sammanboende.

  • Förstärkt jobbskatteavdrag från 64 år

  Vi föreslår att åldersgränsen för att få ett förstärkt jobbskatteavdrag sänks till 64 år. Det skulle innebära en extra uppmuntran att arbeta ytterligare en tid och ett erkännande att äldres erfarenhet och kompetens behövs på arbetsmarknaden. Den som vill och kan arbeta ska få göra det.

  • Slopad särskild löneskatt för äldre som arbetar

  Kristdemokraterna vill slopa regeringens särskilda löneskatt som idag gör det dyrare för arbetsgivare att behålla och anställa personer som fyllt 65 år. Vi vill istället uppmuntra äldre som vill och kan arbeta och se till att fler arbetsgivare tar tillvara äldres erfarenhet och kompetens. Äldre behövs i arbetslivet.