• Äldre

  Äldre har drabbats allvarligt under coronapandemin. Att covid-19 kunde spridas på äldreboenden och inom hemtjänsten är ett stort misslyckande. Vi föreslår kraftfulla reformer för att skapa en trygg och värdig äldreomsorg där personalen har goda villkor, för att äldreboenden ska kunna byggas, för att pensionärernas ekonomi förbättras och för att äldres möjligheter till gemenskap ska stärkas. Vi vill bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i vår äldrepolitik.

  Kristdemokraterna föreslår:

  Mer medicinsk kompetens inom äldreomsorgen
  Det behövs mer medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Vi föreslår 1, 25 miljarder kronor per år vilket motsvarar en förstärkning om 2000 sjuksköterskor i vårt budgetalternativ. Vi föreslår också 450 miljoner kronor per år för att införa en medicinskt ansvarig för rehabilitering, en MAR, i varje kommun, för att säkra en fungerande rehabilitering inom kommunala hälso- och sjukvården. Vi vill vidare ta bort förbudet för kommuner att anställa läkare, att det ska finnas möjlighet att anställa t.ex. en ”äldreöverläkare” och föreslår 300 miljoner kronor per år till en försöksverksamhet där kommuner kan köpa in läkarkompetens från regionerna. Vi föreslår även 100 miljoner kronor per år till Yrkeshögskolan för att möjliggöra att fler undersköterskor utbildar sig till specialistsjuksköterskor.

  Nationellt forskningsprogram för att stärka äldres hälsa
  Corona-pandemin har satt i blixtbelysning de brister som finns inom äldreomsorgen och vården av äldre. Men redan tidigare har Socialstyrelsen pekat på stora kompetens- och rekryteringsbrister inom områdena geriatrik och gerontologi. Det är därför angeläget att den geriatriska kunskapen ökar och att vården av äldre stärks – den måste präglas av högsta kvalitet oavsett var i landet de bor. Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) bör därför i samverkan med relevanta aktörer ges i uppdrag att inrätta ett nationellt forskningsprogram inom detta område. Vi föreslår 150 miljoner kronor per år 2021–2023 för programmet.

  Förbättrade villkor för personalen
  Kvalitativ äldreomsorg förutsätter ett personcentrerat bemötande där personalen kan skapa en trygg miljö och en personlig relation med den äldre. Tyvärr är arbetsvillkoren på många håll inte tillräckligt bra, många vill sluta, och löneläget är ofta lågt. Under 2018 mötte en hemtjänsttagare i snitt 15 olika personal under en tvåveckorsperiod, i vissa fall var det så många som 24. Det skapar otrygghet för äldre men också sämre möjligheter för personalen att göra ett bra jobb. Redan idag råder arbetskraftsbrist inom äldreomsorgen och gruppen äldre över 80 år förväntas att öka. Kristdemokraterna anser att det behövs krafttag för att förbättra villkoren för personalen inom äldreomsorgen och stärka möjligheten att rekrytera mer personal. Vi föreslår 3,5 miljarder kronor per år för att förbättra villkoren för personal inom äldreomsorgen. Varav 3,3 miljarder föreslås fördelas till kommunerna baserat på fyra parametrar som alla väger lika:

  – Aktivt arbete för att minska förekomsten av delade turer: Kommunen ska kunna visa att det skett en tydlig minskning i användandet av delade turer alternativt att delade turer är på en låg nivå eller inte används alls. Ett system för hur detta ska mätas och följas upp bör utarbetas i samverkan med SKR. Tiden som frigörs när de delade turerna försvinner bör användas till mer tid med de äldre.

  – Förbättrad personalkontinuitet: Kommunen ska tydligt minska antalet hemtjänstpersonal per hemtjänsttagare över 65 år (enligt statistik som kommunerna redan nu rapporterar in till Socialtjänstens Öppna jämförelser). De kommuner där hemtjänsttagaren får möta maximalt tolv olika personal under en 14-dagarsperiod får alltid del av stödet.

  – God medarbetarnöjdhet och delaktighet: Kommunen ska kunna visa ett bättre resultat än föregående år för SKR:s totalindex för Hållbart medarbetarengagemang (HME) vad gäller äldreomsorgen. Som minst ska kommunen ha ett HME på 50 (av 100), och överstiger det 75 får kommunen ersättning oavsett om det skett en förbättring från föregående år eller ej.

  – Avlastning för cheferna: Kommunen ska kunna visa att snittantalet som äldreomsorgscheferna i kommunen har direkt rapporteringsansvar för tydligt minskar. De som inte överstiger 25 får alltid del av stödet.

  Utöver detta anser Kristdemokraterna att det behövs fler utbildningsmöjligheter och vi vill skapa yrkesutveckling och karriärvägar för omsorgspersonalen. Vi föreslår därför medel för utbildning:

  – Satsa på utbildning för äldreomsorgens chefer: 50 miljoner kronor per år satsas på ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, för att de bättre ska klara av den viktiga roll de har i att skapa goda arbetsvillkor för sina medarbetare.

  – Satsa på utbildning av schemaläggare: 150 miljoner kronor per läggs på metodutveckling, utbildning av schemaläggare inom hemtjänsten och spridning av exempel på hur man uppnår god personalkontinuitet.

  Äldreboendegaranti och äldreboendemiljard
  Många äldre vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Samtidigt finns det en stor grupp äldre som känner att de behöver en annan boendeform men som nekas en plats. Biståndsbedömningarna har blivit hårdare. Vi vill därför införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett äldreboende när och om de så vill. Vi föreslår 500 miljoner kronor per år för en prestationsbaserad ersättning till de kommuner som kan korta köerna och lyckas anvisa en plats inom 3 månader. Vi föreslår också ett investeringsstöd för att få fram fler äldreboendeplatser om 2 miljarder kronor 2021, 1 miljard 2022 och 500 miljoner kronor 2023.

  Stöd för särskilt utsatta grupper
  Det är viktigt att personer i riskgrupper kan vara hemma för att undvika smitta från covid-19. Kristdemokraterna medverkade till att en ersättning finns till extra sårbara grupper genom riksdagsbeslut 16 april, tyvärr har regeringen därefter handlagt frågan långsamt. Den första omgången som gällde från den 1 juli öppnades för ansökan först i slutet av augusti. Regeringen har beslutat att förlänga ersättningen till den sista december. Vi anser att ersättningen ska finnas kvar till dess vaccin kan erbjudas till riskgrupper. Vi fortsätter driva denna fråga i riksdagen.

  Demensvård
  En välfungerande demensvård är en av grundförutsättningarna för en fungerande äldreomsorg, men även en viktig förutsättning för diagnostik och behandling av psykisk ohälsa hos äldre. Alla med misstänkt demenssjukdom ska ha rätt till kvalificerad utredning, diagnos och behandling. Detta kräver i sin tur kompetent, välutbildad och välmotiverad personal. Den förstärkning Kristdemokraterna föreslår för den kommunala hälso- och sjukvården liksom satsningen på primärvården är båda nödvändiga för att ge förutsättningar för en god demensvård.

  Vaccinationer
  Säsongsinfluensavaccin erbjuds i hela landet till riskgrupper och äldre personer. Vaccin mot pneumokocker, som orsakar bakteriell lunginflammation, erbjuds också i hela landet men i flera regioner är det inte kostnadsfritt. Det vore en stor fördel om alla äldre kunde erbjudas kostnadsfri vaccination mot pneumokocker i hela landet. Vi föreslår i vårt budgetalternativ 45 miljoner kronor 2021, 35 miljoner kronor 2022, och 25 miljoner kronor 2023 till detta ändamål. Kristdemokraterna anser även att det bör tas fram ett allmänt vaccinationsprogram för äldre.

  Gemenskap främjar äldres hälsa
  Kristdemokraterna föreslår medel för att möjliggöra gemenskap för äldre under pandemin och framgent. Vi satsar på:

  – Säkra att ensamhet kan brytas med digitala hjälpmedel: Bland de cirka 500 000 svenskar som nästan aldrig använder internet är de flesta äldre. Flera kommuner har genomfört förbättringar under pandemin, men det finns fortsatt behov av att stärka möjligheterna till digital gemenskap för äldre. Vi satsar 240 miljoner kronor på teknisk utrustning och utbildning riktade till äldre i särskilt boende eller med hemtjänst.

  – Äldresamtal i alla kommuner: Vi vill att äldresamtal erbjuds av exempelvis hemsjukvårdsteam till alla som fyllt 80 år som inte har hemtjänst eller bor i särskilt boende och på det sättet får kontakt med omsorgsinsatser. Äldresamtalen riktar sig till en grupp på drygt 320 000 personer. Vi föreslår 160 miljoner årligen till detta ändamål.

  – Gemenskapsfrämjande insatser i omsorgen: Det sociala innehållet i äldreomsorgen behöver även utvecklas så att de äldres behov av gemenskap kan mötas. Vi anslår 200 miljoner per år för att utveckla gemenskapsmöjligheter för äldre. Pengarna ska också kunna användas av kommunerna för att delfinansiera gemenskapsvärdar anställda av kommunen till de byggherrar som bygger trygghetsboenden. Det har visat sig vara en bra katalysator för att få fler att vilja bygga trygghetsboenden för äldre.

  – Ökat stöd till civilsamhället för gemenskapsfrämjande arbete: bättra ta tillvara den kraft som finns i civilsamhället, därför föreslår vi 30 miljoner kronor per år.

  – Fördubbla ”Äldrelyftet”: vi föreslår 20 miljoner kronor per år för ”Äldrelyftet”, ett stöd för att öka möjligheterna till fysisk aktivitet på ett coronasäkrat sätt.

  Slopad pensionärsskatt
  Vi vill stänga skattegapet mellan pensionärer och löntagare och slopa den så kallade pensionärsskatten nu. Pension är uppskjuten lön. Det är inte rimligt att personer som arbetat ett helt liv ska behöva betala mer i skatt när de går i pension än de som jobbar idag.

  Högre bostadstillägg för pensionärer (BTP)
  Kristdemokraterna har drivit på reformer för att förbättra ekonomin för de pensionärer som har de lägsta inkomsterna genom höjning av garantipensionen och en höjning av taket i bostadstillägget. Vi vill dock göra mer. Vi vill höja taket i bostadstillägget till 7 500 kronor för ensamstående och till 3 750 kronor per person för sammanboende.

  Skattelättnad för äldre som arbetar
  Idag får den som fyllt 65 år men fortfarande arbetar ett fördubblat jobbskatteavdrag, något Kristdemokraterna varit med och infört. För att ytterligare förstärka äldres ekonomi vill vi även ge de som är 69 år eller äldre som fortsätter att arbeta ytterligare en skattelättnad, utöver det redan förhöjda jobbskatteavdraget.

  Minskade skillnader mäns och kvinnors pensioner
  Kristdemokraterna vill även se reformer som minskar skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner. För att kompensera kvinnors lägre pensioner – som bland annat är ett resultat av ojämlikhet i lönestrukturen, ett högre uttag av föräldraledighet och färre arbetade timmar när barnen är små – vill vi se en utökning av antalet barnrättsår från fyra till fem samt automatiskt delad premiepension för föräldrar till barn under 12 år. Förutom att det stärker den enskildes ekonomi signalerar det att det är en viktig samhällsinsats att omvårda sina barn.