• Äldre

  Vi kan dessvärre konstatera att äldre och riskgrupper har drabbats allvarligt under coronapandemin. Att covid-19 kunde spridas på äldreboenden och inom hemtjänsten är ett stort misslyckande och kräver åtgärder. Vi behöver också säkerställa att personalen, som gör ett sådant viktigt arbete, känner trygghet och stabilitet i sitt yrke. Vi vill bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i vår äldrepolitik.

  Kristdemokraterna föreslår:

  5 miljarder extra till välfärden
  Varsel måste undvikas i möjligaste mån inom välfärdssektorn dels för att säkra verksamheten i sig och dels för att så långt som möjligt hålla tillbaka arbetslösheten. Kristdemokraterna föreslår därför att statsbidragen till kommunsektorn höjs med ytterligare 5 miljarder 2020.

  Timanställningar till fasta anställningar
  Omvandling av timanställningar till fasta anställningar i äldreomsorgen måste göras så att fler blir fast anställda. Inom äldreomsorgen vill vi temporärt stimulera att timanställda får tillsvidareanställning genom en bonus till de arbetsgivare som väljer att omvandla till tillsvidareanställningar. Det ger även mer stadga åt äldreomsorgen som verksamhet och ökad trygghet för de som får fasta jobb.

  Förslag för fler anställda till vården
  • Uppmana personer med rätt kompetens att anmäla sig frivilligt för att under en begränsad period återvända och arbeta inom vården.

  • Stimulanser införs för de personer som temporärt går från andra jobb till sjukvården eller äldreomsorgen. Detta för att ge befintlig personal andrum och öka möjligheterna för vila och ledighet inte minst under sommarmånaderna.

  • Ge erbjudande till företag som har anställda med vårdkompetens eller liknande att, under en begränsad period, göra en insats och arbeta inom vården. Ger good-will till företaget, och ersättning från staten, samt mer pengar till arbetstagaren.

  • Ge Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med regionerna administrera anmälningar och matcha med där behovet är som störst.

  • Den arbetsgivare som lånar ut personal blir ersatt till 120% av den minskade lönekostnaden och får därmed incitament att låna ut sin personal. Det kan vara 100% dvs heltid. Staten åtar sig att betala den delen av lönekostnaden. Kravet är att den anställde arbetar på en vårdinrättning i minst lika hög grad. Arbetstagaren erhåller 80% av den gamla lönen från det reguljära arbetet. Det blir alltså möjligt för personer att under den närmaste tiden tjäna upp till 1,8 inkomster. Åttio procent av den ursprungliga lönen betalas av staten. Den andra, heltidslönen, betalas av den temporära arbetsgivaren. Kravet är att arbetstagaren är medicinskt utbildad och att den arbetsgivare man temporärt går till är en vårdgivare. Den anställde måste vara fast anställd hos den ursprungliga arbetsgivaren sedan 1 januari 2020.

  Hemsjukvård
  Mer hälso- och sjukvård behövs i den vård som ges till personer i det ordinära boendet. Framförallt hemsjukvård och andra former av vård utanför sjukhus behöver finnas i högre utsträckning. Att äldre multisjuka patienter kan vårdas i hemmet i större utsträckning istället för sjukhus är en bra lösning alla dagar, men i synnerhet under den pågående krisen. Vi vill därför se förstärkt hemmonitorering liksom förstärkta mobila sjukvårdsenheter, som på ett enkelt sätt kan komma till patienten för att ge vård i hemmet.

  Stöd för särskilt utsatta grupper
  De personer som har drabbats allvarligast av covid-19 har varit personer över 70 år och med underliggande sjukdom, men det finns även andra riskgrupper. Det är viktigt att personer i riskgrupper kan vara hemma för att undvika smitta. Därför ser Kristdemokraterna fram emot det kommande förslaget att personer i arbetsför ålder som är särskilt sårbara, eller delar hushållsgemenskap med sårbara personer, ska kunna avstå arbete med ersättning genom socialförsäkringssystemet.

  Äldreboendegaranti och äldreboendemiljard
  Många äldre vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Samtidigt finns det en stor grupp äldre som känner att de behöver en annan boendeform men som nekas en plats. Biståndsbedömningarna har blivit hårdare. Vi vill därför införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett äldreboende när och om de så vill. Vi vill dessutom införa en äldreboendemiljard för att få fram fler äldreboendeplatser.

  Hemtagningsteam
  Att underlätta hemgången från sjukhuset för äldre patienter skulle öka tryggheten och minska risken för upprepad sjukhusvård. Vi vill därför införa hemtagningsteam. Det innebär att personal är med från det att hemgången planeras, följer med hem, ordnar mat och läkemedel för de första dagarna och kanske även en anpassning av boendet.

  Trygg hemtjänst
  Många äldre känner otrygghet när det ständigt kommer nya personer från hemtjänsten. En jämförelse mellan kommunerna visar att de äldre får besök av allt från fyra till 26 olika personer från hemtjänsten under en 14-dagarsperiod. Rikssnittet ligger på 15 personer. Vi anser att goda relationer och tillit mellan hemtjänstpersonal och den äldre är en förutsättning för att skapa, trygghet, god livskvalitet och livsglädje. Vi föreslår ett stöd som uppgår till 2 miljarder kronor årligen för kommunernas arbete med att minska delade turer, förbättrad personalkontinuitet, god medarbetarnöjdhet och delaktighet, samt avlastning för cheferna.

  Nationell demensplan
  En välfungerande demensvård är en av grundförutsättningarna för en fungerande äldreomsorg, men även en viktig förutsättning för diagnostik och behandling av psykisk ohälsa hos äldre. Alla med eller misstänkt demenssjukdom ska ha rätt till kvalificerad utredning, diagnos och behandling. Detta kräver i sin tur kompetent, välutbildad och välmotiverad personal. Vi vill ta fram en nationell demensplan som ska öka kunskapen hos personalen inom äldreomsorgen och bidra till en effektivare användning av befintliga resurser.

  Slopad pensionärsskatt
  Vi vill stänga skattegapet mellan pensionärer och löntagare och slopa den så kallade pensionärsskatten nu. Pension är uppskjuten lön. Det är inte rimligt att personer som arbetat ett helt liv ska behöva betala mer i skatt när de går i pension än de som jobbar idag.

  Högre bostadstillägg för pensionärer (BTP)
  Kristdemokraterna har drivit på reformer för att förbättra ekonomin för de pensionärer som har de lägsta inkomsterna, inte minst var vi drivande i Pensionsgruppen för en höjning av garantipensionen (+200 kronor) för nästan 700 000 pensionärer och en höjning av taket i bostadstillägget (till 7 000 kronor). Vi hade dock velat gå ännu längre. Vi vill att hyrestaket i bostadstillägget höjs till 7 500 kronor för ensamstående och till 3 750 kronor per person för sammanboende.

  Skattelättnad för äldre som arbetar
  Idag får den som fyllt 65 år men fortfarande arbetar ett fördubblat jobbskatteavdrag, något Kristdemokraterna varit med och infört. För att ytterligare förstärka äldres ekonomi vill vi även ge de som är 69 år eller äldre som fortsätter att arbeta ytterligare en skattelättnad, utöver det redan förhöjda jobbskatteavdraget.

  Minskade skillnader mäns och kvinnors pensioner
  Kristdemokraterna vill även se reformer som minskar skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner. För att kompensera kvinnors lägre pensioner – som bland annat är ett resultat av ojämlikhet i lönestrukturen, ett högre uttag av föräldraledighet och färre arbetade timmar när barnen är små – vill vi se en utökning av antalet barnrättsår från fyra till fem samt automatiskt delad premiepension för föräldrar till barn under 12 år. Förutom att det stärker den enskildes ekonomi signalerar det att det är en viktig samhällsinsats att omvårda sina barn.